หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ภาคปกติ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : การพัฒนาชุมชน (53)

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30หน่วยกิตสูงสุด : -
 1.1   ศึกษาทั่วไปบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 21หน่วยกิตสูงสุด : -
 1.1.1   กลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 9หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0111101 THAI 1
 ภาษาไทย 1
3 (3-0-6)
0115101 ENGLISH 1
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
0115102 ENGLISH 2
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)

 1.1.2   กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0119101 DYNAMICS OF GLOBAL SOCIETY
 พลวัตสังคมโลก
2 (2-0-4)
0600101 AESTHETICS
 สุนทรียศาสตร์
2 (2-0-4)
0705103 ECONOMY AND MANAGEMENT IN TODAY'S WORLD
 เศรษฐกิจและการจัดการในโลกปัจจุบัน
2 (2-0-4)

 1.1.3   กลุ่มวิทยาศาสตร์&เทคโนโลยีหน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0500101 HEALTH SCIENCE FOR LIFE QUALITY ENHANCEMENT
 วิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
3 (2-2-5)
0216101 MAN, SCIENCE, TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT
 มนุษย์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)

 1.2   ศึกษาทั่วไปที่หลักสูตรกำหนดหน่วยกิตต่ำสุด : 9หน่วยกิตสูงสุด : -
 1.2.1   กลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0111102 THAI 2
 ภาษาไทย 2
3 (3-0-6)
0115103 ENGLISH 3
 ภาษาอังกฤษ 3
3 (3-0-6)
0109101 BASIC MODERN CHINESE
 ภาษาจีนปัจจุบันเบื้องต้น
3 (2-2-5)
0110101 BASIC JAPANESE
 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
3 (2-2-5)
0113101 BASIC MALAY
 ภาษามลายูเบื้องต้น
3 (2-2-5)
0121101 BASIC KOREAN
 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น
3 (2-2-5)

 1.2.2   กลุ่มมนุษย์ศาสตร์&สังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0106101 MAN AND INFORMATION
 มนุษย์กับสารนิเทศ
2 (2-0-4)
0308102 ENCOUNTERING PSYCHOLOGY
 จิตวิทยาสัมพันธ์
3 (3-0-6)
0801101 LAWS IN DAILY LIFE
 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0107101 HISTORY OF THAI SOCIETY
 ประวัติสังคมไทย
2 (2-0-4)
0107102 CONTEMPORARY WORLD EVENTS
 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน
2 (2-0-4)
0116101 NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT OF THAILAND
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประเทศไทย
3 (3-0-6)
0117102 CURRENT POLITICS AND GOVERNMENT
 การเมืองการปกครองในปัจจุบัน
2 (2-0-4)
0604109 MUSIC FOR LIFE QUALITY ENHANCEMENT
 ดนตรีเพื่อคุณภาพชีวิต
3 (2-2-5)
0605101 ART AND CULTURE
 ศิลปะและวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
0605102 ART APPRECIATION
 ศิลปนิยม
3 (3-0-6)
0102103 IDENTITY OF SOCIETY AND THE LOCAL COMMUNITY
 อัตลักษณ์สังคมและท้องถิ่น
2 (2-0-4)
0308103 CAMPING
 การอยู่ค่ายพักแรม
2 (1-2-3)
0703101 ECONOMY IN DAILY LIFE
 เศรษฐกิจในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0703102 ECONOMICS FOR ENTERPRENEURS
 เศรษฐศาสตร์สำหรับผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
0703103 ECONOMICS FOR COMMUNITY DEVELOPMENT
 เศรษฐศาสตร์เพื่อการพัฒนาชุมชน
3 (3-0-6)
0705104 ACCOUNTING AND TAXATION IN DAILY LIFE
 การบัญชีและภาษีอากรในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0705105 INTRODUCTION TO SMALL AND COMMUNITY BUSINESSES
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจขนาดย่อมและธุรกิจชุมชน
3 (3-0-6)
0604102 MUSIC APPRECIATION
 สังคีตนิยม
3 (3-0-6)

 1.2.3   กลุ่มมนุษยศาสตรหรือกลุ่มวิทยาศาสตร์&เทคโนโลยีหน่วยกิตต่ำสุด : 4หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0401101 INTRODUCTION TO AGRICULTURAL SYSTEMS
 ระบบการเกษตรเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0204103 CHEMISTRY IN DAILY LIFE
 เคมีในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0500104 EXERCISE FOR HEALTH
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
2 (1-2-3)
0214101 INTRODUCTION TO COMPUTER
 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3 (2-2-5)
0207103 BIOLOGY IN DAILY LIFE
 ชีววิทยาในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0209103 PHYSICS IN DAILY LIFE
 ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0216102 SCIENCE IN DAILY LIFE
 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0219201 INTRODUCTION TO STATISTICS
 หลักสถิติเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0219202 STATISTICS IN DAILY LIFE
 สถิติในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)
0219281 STATISTICS LABORATORY
 ปฏิบัติการทางสถิติ
1 (0-2-1)
0401102 INTRODUCTION TO AGRO-INDUSTRY
 อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0500102 BASIC HEALTH CARE
 การดูแลสุขภาพเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0500103 CONSUMER'S HEALTH
 สุขภาพผู้บริโภค
2 (2-0-4)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 100หน่วยกิตสูงสุด : -
 2.1   กลุ่มพื้นฐานเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 20หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0102101 INTRODUCTION TO LAWS
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
2 (2-0-4)
0102102 THAI ECONOMICS, POLITICS AND GOVERNMENT
 เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองไทย
2 (2-0-4)
0102203 SOCIAL PSYCHOLOGY
 จิตวิทยาสังคม
2 (2-0-4)
0102204 PRINCIPLES OF HUMAN RELATIONS
 หลักมนุษยสัมพันธ์
2 (2-0-4)
0102211 SOCIOLOGICAL PRINCIPLES, CONCEPTS AND THEORIES
 หลักการ แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมวิทยา
3 (3-0-6)
0102212 ANTHROPOLOGICAL PRINCIPLES, CONCEPTS AND THEORIES
 หลักการ แนวคิดและทฤษฎีทางมานุษยวิทยา
3 (3-0-6)
0102271 RESEARCH METHODOLOGY IN SOCIAL SCIENCES
 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
3 (3-0-6)
0102272 INTRODUCTORY STATISTICS FOR SOCIAL SCIENCES
 สถิติเบื้องต้นสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์
3 (3-0-6)

 2.2   กลุ่มวิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : 62หน่วยกิตสูงสุด : -
 2.2.1   วิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 48หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0102213 COMMUNITY
 ชุมชน
3 (3-0-6)
0102214 THEORIES AND PRINCIPLES OF COMMUNITY DEVELOPMENT
 ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน
3 (3-0-6)
0102241 COMPETENCY DEVELOPMENT OF INDIVIDUALS AND GROUPS
 การพัฒนาความสามารถของบุคคลและกลุ่ม
3 (3-0-6)
0102331 COMMUNITY DEVELOPMENT ADMINISTRATION
 การบริหารงานพัฒนาชุมชน
3 (3-0-6)
0102332 COMMUNITY AND REGIONAL PLANNING
 การวางแผนพัฒนาชุมชนและภูมิภาค
3 (3-0-6)
0102351 PROCESSES AND TECHNICAL METHODS OF COMMUNITY DEVEL
 กระบวนการและเทคนิควิธีการพัฒนาชุมชน
3 (3-0-6)
0102352 RURAL COMMUNITY DEVELOPMENT
 การพัฒนาชุมชนชนบท
3 (3-0-6)
0102353 URBAN COMMUNITY DEVELOPMENT
 การพัฒนาชุมชนเมือง
3 (3-0-6)
0102381 PROFESSIONAL PRACTICUM
 การฝึกภาคปฏิบัติเชิงวิชาชีพ
3 (2-3-4)
0102421 SOUTHERN THAI STUDIES
 ทักษิณคดีศึกษา
3 (3-0-6)
0102431 NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT
 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
0102451 COMMUNICATION FOR DEVELOPMENT
 การสื่อสารเพื่อการพัฒนา
3 (3-0-6)
0102481 COMMUNITY DEVELOPMENT FIELDWORK
 การฝึกงานการพัฒนาชุมชน
9 (0-27-0)
0102482 SEMINAR ON PROBLEMS IN COMMUNITY DEVELOPMENT
 สัมมนาปัญหาในงานพัฒนาชุมชน
3 (3-0-6)

 2.2.2   วิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 14หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0102222 POPULATION STUDIES FOR DEVELOPMENT
 ประชากรศึกษาเพื่อการพัฒนา
3 (3-0-6)
0102231 LOCAL GOVERNMENT ADMINISTRATION
 การปกครองท้องถิ่น
3 (3-0-6)
0102321 SOCIAL PROBLEMS
 ปัญหาสังคม
3 (3-0-6)
0102322 SOCIETY, SOCIAL CHANGE AND THAI CULTURE
 สังคมและการเปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรมไทย
3 (3-0-6)
0102323 RELIGIONS AND COMMUNITY DEVELOPMENT
 ศาสนากับการพัฒนาชุมชน
3 (3-0-6)
0102342 CIVIC SOCIETY AND DEVELOPMENT
 ประชาคมกับการพัฒนา
3 (3-0-6)
0102354 APPROPRIATE TECHNOLOGIES FOR DEVELOPMENT
 เทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนา
3 (3-0-6)
0102355 FOLK WISDOM
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
3 (3-0-6)
0102361 COMMUNITY ECONOMICS FOR DEVELOPMENT
 เศรษฐกิจชุมชนเพื่อการพัฒนา
3 (3-0-6)
0102422 SOCIAL WELFARE
 สวัสดิการสังคม
3 (3-0-6)
0102432 HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
0102441 RIGHTS, FREEDOM AND COMMUNITY DEVELOPMENT
 สิทธิเสรีภาพกับการพัฒนา
3 (3-0-6)
0102452 LEADERSHIP IN COMMUNITY DEVELOPMENT
 ภาวะผู้นำในงานพัฒนาชุมชน
3 (3-0-6)
0102453 GENDER AND DEVELOPMENT
 บทบาทหญิง-ชายกับการพัฒนา
3 (3-0-6)
0102461 AGRICULTURAL AND COOPERATIVE DEVELOPMENT
 การพัฒนาการเกษตรและการสหกรณ์
3 (3-0-6)
0102462 LAND REFORM AND COMMUNITY DEVELOPMENT
 การปฏิรูปที่ดินกับการพัฒนาชุมชน
3 (3-0-6)
0102483 COMPARATIVE STUDIES IN COMMUNITY DEVELOPMENT
 การพัฒนาชุมชนเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)

 2.3   กลุ่มวิชาโทหน่วยกิตต่ำสุด : 18หน่วยกิตสูงสุด : -
 2.3.1   วิชาโทหน่วยกิตต่ำสุด : 18หน่วยกิตสูงสุด : -
 8   หลักสูตรนอกชั้นเรียน(2)หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1000401 COMPUTER SKILLS TEST
 การสอบวัดทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์
0 (0-0-0)
1600401 EXTRA CURRICULUM ENRICHMENT FOR STUDENT DEVELOPMENT
 หลักสูตรพัฒนานิสิต (นอกชั้นเรียน)
0 (0-0-0)

 999   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและสถิตินิสิต