หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ภาคปกติ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : การพัฒนาชุมชน ต่อเนื่อง 2 ปี (ปกติ49)

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 14หน่วยกิตสูงสุด : -
 1.1   ศึกษาทั่วไปบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
 1.1.1   กลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0115102 ENGLISH 2
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)

 1.1.2   กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 4หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0119101 DYNAMICS OF GLOBAL SOCIETY
 พลวัตสังคมโลก
2 (2-0-4)
0600101 AESTHETICS
 สุนทรียศาสตร์
2 (2-0-4)

 1.1.3   กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0216101 MAN, SCIENCE, TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT
 มนุษย์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
3 (2-2-5)

 1.2   ศึกษาทั่วที่หลักสูตรกำหนดหน่วยกิตต่ำสุด : 5หน่วยกิตสูงสุด : -
 1.2.1   กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0102103 IDENTITY OF SOCIETY AND THE LOCAL COMMUNITY
 อัตลักษณ์สังคมและท้องถิ่น
2 (2-0-4)

 1.2.2   กลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0111102 THAI 2
 ภาษาไทย 2
3 (3-0-6)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 65หน่วยกิตสูงสุด : -
 2.1   กลุ่มพื้นฐานเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 17หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0102201 PRINCIPLES OF SOCIAL SCIENCES FOR COMMUNITY DEVELO
 หลักสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาชุมชน
3 (3-0-6)
0102202 SOCIO-ECONOMICS AND POLITICS FOR COMMUNITY DEVELOP
 เศรษฐสังคมและการเมืองเพื่อการพัฒนาชุมชน
3 (3-0-6)
0102204 PRINCIPLES OF HUMAN RELATIONS
 หลักมนุษยสัมพันธ์
2 (2-0-4)
0102211 SOCIOLOGICAL PRINCIPLES, CONCEPTS AND THEORIES
 หลักการ แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมวิทยา
3 (3-0-6)
0102271 INTRODUCTORY STATISTICS FOR SOCIAL SCIENCES RESEAR
 สถิติเบื้องต้นสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์
3 (3-0-6)
0102272 RESEARCH METHODOLOGY IN SOCIAL SCIENCES
 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
3 (3-0-6)

 2.2   กลุ่มวิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : 48หน่วยกิตสูงสุด : -
 2.2.1   วิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 42หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0102213 COMMUNITY
 ชุมชน
3 (3-0-6)
0102214 THEORIES AND PRINCIPLES OF COMMUNITY DEVELOPMENT
 ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน
3 (3-0-6)
0102331 COMMUNITY DEVELOPMENT ADMINISTRATION
 การบริหารงานพัฒนาชุมชน
3 (3-0-6)
0102332 COMMUNITY AND REGIONAL PLANNING
 การวางแผนพัฒนาชุมชนและภูมิภาค
3 (3-0-6)
0102342 CIVIC SOCIETY AND DEVELOPMENT
 ประชาคมกับการพัฒนา
3 (3-0-6)
0102351 PROCESSES AND TECHNICAL METHODS OF COMMUNITY DEVEL
 กระบวนการและเทคนิควิธีการพัฒนาชุมชน
3 (2-2-5)
0102352 RURAL COMMUNITY DEVELOPMENT
 การพัฒนาชุมชนชนบท
3 (3-0-6)
0102353 URBAN COMMUNITY DEVELOPMENT
 การพัฒนาชุมชนเมือง
3 (3-0-6)
0102355 LOCAL WISDOM
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
3 (3-0-6)
0102361 COMMUNITY ECONOMICS FOR DEVELOPMENT
 เศรษฐกิจชุมชนเพื่อการพัฒนา
3 (2-2-5)
0102382 PROFESSIONAL EXPERIENCE
 ประสบการณ์เชิงวิชาชีพ
3 (2-3-4)
0102431 NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT
 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
0102484 COMMUNITY DEVELOPMENT PRACTICUM
 การฝึกปฏิบัติงานการพัฒนาชุมชน
6 (0-18-0)

 2.2.2   วิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0102231 LOCAL GOVERNMENT ADMINISTRATION
 การปกครองท้องถิ่น
3 (3-0-6)
0102241 COMPETENCY DEVELOPMENT OF INDIVIDUALS AND GROUPS
 การพัฒนาความสามารถของบุคคลและกลุ่ม
3 (3-0-6)
0102321 SOCIAL PROBLEMS
 ปัญหาสังคม
3 (3-0-6)
0102322 SOCIETY, SOCIAL CHANGE AND THAI CULTURE
 สังคมและการเปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรมไทย
3 (3-0-6)
0102323 RELIGIONS AND COMMUNITY DEVELOPMENT
 ศาสนากับการพัฒนาชุมชน
3 (3-0-6)
0102354 APPROPRIATE TECHNOLOGIES FOR DEVELOPMENT
 เทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนา
3 (2-2-5)
0102421 SOUTHERN THAI STUDIES
 ทักษิณคดีศึกษา
3 (3-0-6)
0102422 SOCIAL WELFARE
 สวัสดิการสังคม
3 (3-0-6)
0102441 RIGHTS, FREEDOM AND COMMUNITY DEVELOPMENT
 สิทธิเสรีภาพกับการพัฒนา
3 (3-0-6)
0102451 COMMUNICATION FOR DEVELOPMENT
 การสื่อสารเพื่อการพัฒนา
3 (3-0-6)
0102452 LEADERSHIP IN COMMUNITY DEVELOPMENT
 ภาวะผู้นำในงานพัฒนาชุมชน
3 (3-0-6)
0102453 GENDER AND DEVELOPMENT
 บทบาทหญิง-ชายกับการพัฒนา
3 (3-0-6)
0102461 AGRICULTURAL AND COOPERATIVE DEVELOPMENT
 การพัฒนาการเกษตรและการสหกรณ์
3 (3-0-6)
0102462 LAND REFORM AND COMMUNITY DEVELOPMENT
 การปฏิรูปที่ดินกับการพัฒนาชุมชน
3 (3-0-6)
0102482 SEMINAR ON PROBLEMS IN COMMUNITY DEVELOPMENT
 สัมมนาปัญหาในงานพัฒนาชุมชน
3 (2-3-4)

 999   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและสถิตินิสิต