หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ภาคปกติ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : การพัฒนาชุมชน

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 32หน่วยกิตสูงสุด : -
 1.1   กลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 12หน่วยกิตสูงสุด : -
 1.1.1   ภาษาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 9หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0111101 THAI 1
 ภาษาไทย 1
3 (3-0-6)
0115101 ENGLISH 1
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
0115102 ENGLISH 2
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)

 1.1.2   ภาษาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0109101 GENERAL MODERN CHINESE
 ภาษาจีนปัจจุบันทั่วไป
3 (2-2-5)
0110101 GENERAL JAPANESE
 ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
3 (2-2-5)
0111102 THAI 2
 ภาษาไทย 2
3 (3-0-6)
0112101 GENERAL FRENCH
 ภาษาฝรั่งเศสทั่วไป
3 (2-2-5)
0113101 GENERAL MALAY
 ภาษามลายูทั่วไป
3 (2-2-5)
0114101 GENERAL GERMAN
 ภาษาเยอรมันทั่วไป
3 (2-2-5)
0115103 ENGLISH 3
 ภาษาอังกฤษ 3
3 (3-0-6)
0121101 BASIC KOREAN
 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น
3 (2-2-5)

 1.2   กลุ่มมนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0100101 MAN AND AESTHETICS
 มนุษย์กับสุนทรียภาพ
2 (2-0-4)
0100102 MAN AND ETHICS
 มนุษย์กับจริยธรรม
2 (2-0-4)
0106101 MAN AND INFORMATION
 มนุษย์กับสารนิเทศ
2 (2-0-4)

 1.3   กลุ่มสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0119101 MAN AND CHANGE
 มนุษย์กับการเปลี่ยนแปลง
2 (2-0-4)
0119102 MAN AND DEVELOPMENT
 มนุษย์กับการพัฒนา
2 (2-0-4)
0119103 MAN AND MANAGEMENT
 มนุษย์กับการจัดการ
2 (2-0-4)

 1.4   กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 7หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0214101 INFORMATION TECHNOLOGY
 เทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (2-2-5)
0200101 MAN WITH SCIENCE AND ENVIRONMENT
 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
0200102 MAN AND DEVELOPMENT OF QUALITY OF LIFE
 มนุษย์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)

 1.5   กลุ่มพลศึกษาหน่วยกิตต่ำสุด : 1หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0319161 BASKETBALL 1
 บาสเกตบอล 1
1 (1-1-1)
0319162 VOLLEYBALL 1
 วอลเลย์บอล 1
1 (1-1-1)
0319163 FOOTBALL 1
 ฟุตบอล 1
1 (1-1-1)
0319164 TAKRAW AND SEPAK TAKRAW 1
 ตะกร้อและเซบัคตะกร้อ 1
1 (1-1-1)
0319165 RUGBY FOOTBALL 1
 รักบี้ฟุตบอล 1
1 (1-1-1)
0319166 HOCKEY 1
 ฮ๊อกกี้ 1
1 (1-1-1)
0319167 SOFTBALL 1
 ซอฟท์บอล 1
1 (1-1-1)
0319168 BASEBALL 1
 เบสบอล 1
1 (1-1-1)
0319171 TENNIS 1
 เทนนิส 1
1 (1-1-1)
0319172 TABLE TENNIS 1
 เทเบิลเทนนิส 1
1 (1-1-1)
0319173 BADMINTON 1
 แบดมินตัน 1
1 (1-1-1)
0319174 BOXING 1
 มวยสากล 1
1 (1-1-1)
0319175 THAI BOXING 1
 มวยไทย 1
1 (1-1-1)
0319176 JUDO 1
 ยูโด 1
1 (1-1-1)
0319177 AIKIDO
 ไอคิโด
1 (1-1-1)
0319178 WRESTLING
 มวยปล้ำ
1 (1-1-1)
0319179 RHYTHMIC SPORTIVE GYMNASTICS 1
 ยิมนาสติกลีลา 1
1 (1-1-1)
0319181 BODY CONDITIONING
 การบริหารร่างกาย
1 (1-1-1)
0319381 SWORD AND POLE FIGHTING
 กระบี่กระบอง
1 (1-1-1)
0319382 PHYTHMIC ACTIVITIES
 กิจกรรมเข้าจังหวะ
1 (1-1-1)
0319383 SELF-DEFENSE
 ต่อสู้ป้องกันตัว
1 (1-1-1)
0319481 BALLROOM DANCE
 ลีลาศ
1 (1-1-1)
0319482 AEROBIC DANCE
 แอร์โรบิคด๊านซ์
1 (1-1-1)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 98หน่วยกิตสูงสุด : -
 2.1   กลุ่มพื้นฐานเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 20หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0102101 INTRODUCTION TO LAWS
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
2 (2-0-4)
0102102 THAI ECONOMICS, POLITICS AND GOVERNMENT
 เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองไทย
2 (2-0-4)
0102203 SOCIAL PSYCHOLOGY
 จิตวิทยาสังคม
2 (2-0-4)
0102204 PRINCIPLES OF HUMAN RELATIONS
 หลักมนุษยสัมพันธ์
2 (2-0-4)
0102211 SOCIOLOGICAL PRINCIPLES, CONCEPTS AND THEORIES
 หลักการ แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมวิทยา
3 (3-0-6)
0102212 ANTHROPOLOGICAL PRINCIPLES, CONCEPTS AND THEORIES
 หลักการ แนวคิดและทฤษฎีทางมานุษยวิทยา
3 (3-0-6)
0102271 RESEARCH METHODOLOGY IN SOCIAL SCIENCES
 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
3 (3-0-6)
0102272 INTRODUCTORY STATISTICS FOR SOCIAL SCIENCES
 สถิติเบื้องต้นสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์
3 (3-0-6)

 2.2   กลุ่มวิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : 60หน่วยกิตสูงสุด : -
 2.2.1   วิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 48หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0102213 COMMUNITY
 ชุมชน
3 (3-0-6)
0102214 THEORIES AND PRINCIPLES OF COMMUNITY DEVELOPMENT
 ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน
3 (3-0-6)
0102241 COMPETENCY DEVELOPMENT OF INDIVIDUALS AND GROUPS
 การพัฒนาความสามารถของบุคคลและกลุ่ม
3 (3-0-6)
0102331 COMMUNITY DEVELOPMENT ADMINISTRATION
 การบริหารงานพัฒนาชุมชน
3 (3-0-6)
0102332 COMMUNITY AND REGIONAL PLANNING
 การวางแผนพัฒนาชุมชนและภูมิภาค
3 (3-0-6)
0102351 PROCESSES AND TECHNICAL METHODS OF COMMUNITY DEVEL
 กระบวนการและเทคนิควิธีการพัฒนาชุมชน
3 (3-0-6)
0102352 RURAL COMMUNITY DEVELOPMENT
 การพัฒนาชุมชนชนบท
3 (3-0-6)
0102353 URBAN COMMUNITY DEVELOPMENT
 การพัฒนาชุมชนเมือง
3 (3-0-6)
0102381 PROFESSIONAL PRACTICUM
 การฝึกภาคปฏิบัติเชิงวิชาชีพ
3 (2-3-4)
0102421 SOUTHERN THAI STUDIES
 ทักษิณคดีศึกษา
3 (3-0-6)
0102431 NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT
 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
0102451 COMMUNICATION FOR DEVELOPMENT
 การสื่อสารเพื่อการพัฒนา
3 (3-0-6)
0102481 COMMUNITY DEVELOPMENT FIELDWORK
 การฝึกงานการพัฒนาชุมชน
9 (0-27-0)
0102482 SEMINAR ON PROBLEMS IN COMMUNITY DEVELOPMENT
 สัมมนาปัญหาในงานพัฒนาชุมชน
3 (3-0-6)

 2.2.2   วิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 12หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0102222 POPULATION STUDIES FOR DEVELOPMENT
 ประชากรศึกษาเพื่อการพัฒนา
3 (3-0-6)
0102231 LOCAL GOVERNMENT ADMINISTRATION
 การปกครองท้องถิ่น
3 (3-0-6)
0102321 SOCIAL PROBLEMS
 ปัญหาสังคม
3 (3-0-6)
0102322 SOCIETY, SOCIAL CHANGE AND THAI CULTURE
 สังคมและการเปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรมไทย
3 (3-0-6)
0102323 RELIGIONS AND COMMUNITY DEVELOPMENT
 ศาสนากับการพัฒนาชุมชน
3 (3-0-6)
0102342 CIVIC SOCIETY AND DEVELOPMENT
 ประชาคมกับการพัฒนา
3 (3-0-6)
0102354 APPROPRIATE TECHNOLOGIES FOR DEVELOPMENT
 เทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนา
3 (3-0-6)
0102355 FOLK WISDOM
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
3 (3-0-6)
0102361 COMMUNITY ECONOMICS FOR DEVELOPMENT
 เศรษฐกิจชุมชนเพื่อการพัฒนา
3 (3-0-6)
0102422 SOCIAL WELFARE
 สวัสดิการสังคม
3 (3-0-6)
0102432 HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
0102441 RIGHTS, FREEDOM AND COMMUNITY DEVELOPMENT
 สิทธิเสรีภาพกับการพัฒนา
3 (3-0-6)
0102452 LEADERSHIP IN COMMUNITY DEVELOPMENT
 ภาวะผู้นำในงานพัฒนาชุมชน
3 (3-0-6)
0102453 GENDER AND DEVELOPMENT
 บทบาทหญิง-ชายกับการพัฒนา
3 (3-0-6)
0102461 AGRICULTURAL AND COOPERATIVE DEVELOPMENT
 การพัฒนาการเกษตรและการสหกรณ์
3 (3-0-6)
0102462 LAND REFORM AND COMMUNITY DEVELOPMENT
 การปฏิรูปที่ดินกับการพัฒนาชุมชน
3 (3-0-6)
0102483 COMPARATIVE STUDIES IN COMMUNITY DEVELOPMENT
 การพัฒนาชุมชนเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)

 2.3   กลุ่มวิชาโทหน่วยกิตต่ำสุด : 18หน่วยกิตสูงสุด : -
 2.3.1   กลุ่มวิชาโทหน่วยกิตต่ำสุด : 18หน่วยกิตสูงสุด : -
 999   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและสถิตินิสิต