หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ภาคปกติ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (55-59)

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30หน่วยกิตสูงสุด : -
 1.1   กลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 9หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0000111 THAI AND CULTURAL ASPECTS IN LANGUAGE USE
 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา
3 (3-0-6)
0000121 GENERAL ENGLISH 1
 ภาษาอังกฤษทั่วไป 1
3 (3-0-6)
0000122 GENERAL ENGLISH 2
 ภาษาอังกฤษทั่วไป 2
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มมนุษยศาสตร์&สังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0000141 DYNAMICS OF GLOBAL AND THAI SOCIETY
 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย
3 (3-0-6)
0000142 AESTHETIC INTELLECT AND ETHICS
 สุนทรียภาพ ปัญญาและจริยธรรม
3 (2-2-5)

 1.3   กลุ่มวิทยาศาสตร์&เทคโนโลยีหน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0000151 SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR LIFE
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต
3 (3-0-6)
0000152 HEALTH SCIENCE FOR QUALITY OF LIFE
 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
3 (3-0-6)

 1.4   กลุ่มบูรณาการหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0000161 LOCAL COMMUNITY WAYS OF LIFE
 วิถีชุมชนท้องถิ่น
3 (1-6-2)
0000162 SOUTHERN THAI STUDIES
 ทักษิณศึกษา
3 (1-6-2)

 1.5   กลุ่มวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
 1.5.1   วิชาเลือกกลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0000131 MALAY LANGUAGE AND CULTURE
 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู
3 (3-0-6)
0000132 CHINESE LANGUAGE AND CULTURE
 ภาษาและวัฒนธรรมจีน
3 (3-0-6)
0000133 JAPANESE LANGUAGE AND CULTURE
 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
3 (3-0-6)
0000134 KOREAN LANGUAGE AND CULTURE
 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
3 (3-0-6)
0000211 SPEAKING AND WRITING THAI FOR HIGHER EDUCATION
 การพูดและการเขียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา
3 (2-2-5)
0000221 GENERAL ENGLISH 3
 ภาษาอังกฤษทั่วไป 3
3 (3-0-6)

 1.5.2   วิชาเลือกกลุ่มมนุษยศาสตร์ฯหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0000143 INFORMATION FOR STUDY SKILLS
 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
3 (3-0-6)
0000144 PSYCHOLOGY IN DAILY LIFE
 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0000145 SOCIAL AND CULTURE HISTORY OF THAILAND
 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย
3 (3-0-6)
0000146 LAWS IN DAILY LIFE
 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0000147 ECONOMY AND MANAGEMENT IN DAILY LIFE
 เศรษฐกิจและการจัดการในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 87หน่วยกิตสูงสุด : -
 2.1   วิชาพื้นฐานเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 27หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0101111 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
 หลักการจัดการ
3 (3-0-6)
0101131 INTRODUCTION TO POLITICAL SCIENCE
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์
3 (3-0-6)
0101211 PSYCHOLOGY OF MANAGEMENT
 จิตวิทยาเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
0101212 QUANTITATIVE ANALYSIS OF MANAGEMENT
 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
0101213 ORGANIZATION THEORY
 ทฤษฎีองค์การ
3 (3-0-6)
0101241 INTRODUCTION TO BUSINESS MANAGEMENT
 การจัดการธุรกิจเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0101242 FUNDAMENTAL OF ECONOMICS FOR MANAGEMENT
 พื้นฐานเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
0101243 PRINCIPLES OF MARKETING
 หลักการตลาด
3 (3-0-6)
0101251 INTRODUCTION TO LAW
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
3 (3-0-6)

 2.2   วิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : 54หน่วยกิตสูงสุด : -
 2.2.1   วิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 33หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0101221 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
0101311 ORGANIZATION BEHAVIOR
 พฤติกรรมองค์การ
3 (3-0-6)
0101321 HUMAN RESOURCE PLANNING
 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
3 (2-2-5)
0101322 HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
0101323 COMPENSATION MANAGEMENT
 การจัดการค่าตอบแทน
3 (3-0-6)
0101324 WELFARE MANAGEMENT AND SOCIAL INSURANCE
 การจัดสวัสดิการและการประกันสังคม
3 (3-0-6)
0101325 PERFORMANCE MANAGEMENT
 การจัดการผลการปฏิบัติงาน
3 (2-2-5)
0101326 EMPLOYEE RELATIONSHIP MANAGEMENT
 การจัดการแรงงานสัมพันธ์
3 (3-0-6)
0101351 LABOR LAW
 กฎหมายแรงงาน
3 (3-0-6)
0101421 HUMAN RESOURCE INFORMATION SYSTEM
 ระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรมนุษย์
3 (2-2-5)
0101422 SEMINAR IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
 สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 (2-2-5)

 2.2.2   วิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 21หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0101214 ETHICS IN ORGANIZATION
 จริยธรรมในองค์การ
3 (3-0-6)
0101231 THAI GOVERNMENT AND ADMINISTRATION
 การปกครองและการบริหารราชการไทย
3 (3-0-6)
0101312 OFFICE MANAGEMENT
 การจัดการสำนักงาน
3 (2-2-5)
0101317 LEADERSHIP AND MOTIVATION
 ภาวะผู้นำและการจูงใจ
3 (2-2-5)
0101316 MODERN MANAGEMENT
 การจัดการสมัยใหม่
3 (2-2-5)
0101411 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT INNOVATION
 นวัตกรรมการจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 (2-2-5)
0101314 HUMAN RELATION IN ORGANIZATION
 มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ
3 (3-0-6)
0101313 ORGANIZATION COMMUNICATION
 การสื่อสารในองค์การ
3 (2-2-5)
0101412 ORGANIZATION DEVELOPMENT
 การพัฒนาองค์การ
3 (2-2-5)
0101424 LEARNING AND TRAINING
 การเรียนรู้และการฝึกอบรม
3 (2-2-5)
0101425 RESEARCH IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
 การวิจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 (2-2-5)
0101341 STRATEGIC MANAGEMENT
 การจัดการกลยุทธ์
3 (2-2-5)

 3   วิชาประสบการณ์เชิงปฏิบัติหน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0101461 COOPERATIVE EDUCATION
 สหกิจศึกษา
6 (0-18-0)
0101462 INDEPENDENT STUDY
 การค้นคว้าอิสระ
3 (0-9-0)
0101463 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT PRACTICUM
 การฝึกงานการจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 (0-0-0)

 8   หลักสูตรนอกชั้นเรียน(2)หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1000401 COMPUTER SKILLS TEST
 การสอบวัดทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์
0 (0-0-0)
1600401 EXTRA CURRICULUM ENRICHMENT FOR STUDENT DEVELOPMENT
 หลักสูตรพัฒนานิสิต (นอกชั้นเรียน)
0 (0-0-0)

 999   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและสถิตินิสิต