หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ภาคปกติ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (54)

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30หน่วยกิตสูงสุด : -
 1.1   กลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 9หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0000111 THAI AND CULTURAL ASPECTS IN LANGUAGE USE
 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา
3 (3-0-6)
0000121 GENERAL ENGLISH 1
 ภาษาอังกฤษทั่วไป 1
3 (3-0-6)
0000122 GENERAL ENGLISH 2
 ภาษาอังกฤษทั่วไป 2
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มมนุษยศาสตร์&สังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0000141 DYNAMICS OF GLOBAL AND THAI SOCIETY
 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย
3 (3-0-6)
0000142 AESTHETIC INTELLECT AND ETHICS
 สุนทรียภาพ ปัญญาและจริยธรรม
3 (2-2-5)

 1.3   กลุ่มวิทยาศาสตร์&เทคโนโลยีหน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0000151 SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR LIFE
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต
3 (3-0-6)
0000152 HEALTH SCIENCE FOR QUALITY OF LIFE
 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
3 (3-0-6)

 1.4   กลุ่มบูรณาการหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0000161 LOCAL COMMUNITY WAYS OF LIFE
 วิถีชุมชนท้องถิ่น
3 (1-6-2)
0000162 SOUTHERN THAI STUDIES
 ทักษิณศึกษา
3 (1-6-2)

 1.5   กลุ่มวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
 1.5.1   วิชาเลือกกลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0000131 MALAY LANGUAGE AND CULTURE
 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู
3 (3-0-6)
0000132 CHINESE LANGUAGE AND CULTURE
 ภาษาและวัฒนธรรมจีน
3 (3-0-6)
0000133 JAPANESE LANGUAGE AND CULTURE
 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
3 (3-0-6)
0000134 KOREAN LANGUAGE AND CULTURE
 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
3 (3-0-6)
0000211 SPEAKING AND WRITING THAI FOR HIGHER EDUCATION
 การพูดและการเขียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา
3 (2-2-5)
0000221 GENERAL ENGLISH 3
 ภาษาอังกฤษทั่วไป 3
3 (3-0-6)

 1.5.2   วิชาเลือกกลุ่มมนุษยศาสตร์ฯหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0000143 INFORMATION FOR STUDY SKILLS
 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
3 (3-0-6)
0000144 PSYCHOLOGY IN DAILY LIFE
 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0000145 SOCIAL AND CULTURE HISTORY OF THAILAND
 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย
3 (3-0-6)
0000146 LAWS IN DAILY LIFE
 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0000147 ECONOMY AND MANAGEMENT IN DAILY LIFE
 เศรษฐกิจและการจัดการในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 99หน่วยกิตสูงสุด : -
 2.1   กลุ่มพื้นฐานเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 31หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0101280 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
 หลักการบริหาร
3 (3-0-6)
0101281 PSYCHOLOGY FOR MANAGEMENT
 จิตวิทยาเพื่อการบริหาร
3 (3-0-6)
0101282 QUANTITATIVE ANALYSIS
 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
3 (3-0-6)
0107100 INTRODUCTION TO THAI CIVILIZATION
 พื้นฐานอารยธรรมไทย
2 (2-0-4)
0117101 INTRODUCTION TO POLITICAL SCIENCE
 รัฐศาสตร์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
0117220 THAI POLITICS AND GOVERNMENT
 การเมืองการปกครองไทย
3 (3-0-6)
0117270 INTRODUCTION TO LAW
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
3 (3-0-6)
0703210 GENERAL PRINCIPLES OF ECONOMICS
 หลักเศรษฐศาสตร์ทั่วไป
3 (3-0-6)
0705101 INTRODUCTION TO BUSINESS
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ
2 (2-0-4)
0705212 CIVIL LAW COMMERCIAL CODE
 หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
3 (3-0-6)
0705317 BUSINESS LAW
 กฎหมายธุรกิจ
3 (3-0-6)

 2.2   กลุ่มวิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : 50หน่วยกิตสูงสุด : -
 2.2.1   วิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 33หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0101381 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
0101382 COMPENSATION MANAGEMENT
 การบริหารค่าตอบแทน
3 (3-0-6)
0101383 RECRUITING AND SELECTION OF HUMAN RESOURCE
 การสรรหาและการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
0101384 ORGANIZATION BEHAVIOR
 พฤติกรรมองค์กร
3 (3-0-6)
0101385 LABOR RELATIONS
 แรงงานสัมพันธ์
3 (3-0-6)
0101387 LEADERSHIP AND MOTIVATION
 ภาวะผู้นำและการจูงใจ
3 (3-0-6)
0101389 PERFORMANCE APPRAISAL
 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
3 (3-0-6)
0101481 ORGANIZATIONAL COMMUNICATION
 การสื่อสารในองค์การ
3 (3-0-6)
0101482 TRAINING AND HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
 การฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3 (2-2-5)
0101488 WELFARE MANAGEMENT AND SOCIAL INSURANCE
 การจัดสวัสดิการและการประกันสังคม
3 (3-0-6)
0101489 SEMINAR IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
 สัมมนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
3 (2-2-5)

 2.2.2   วิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 17หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0101283 HUMAN RELATIONS IN ORGANIZATION
 มนุษยสัมพันธ์ในองค์กร
3 (3-0-6)
0101284 ORGANIZATION THEORY
 ทฤษฎีองค์กร
3 (3-0-6)
0101285 CONFLICT MANAGEMENT
 การบริหารความขัดแย้ง
3 (3-0-6)
0101386 ORGANIZATION DEVELOPMENT
 การพัฒนาองค์การ
3 (3-0-6)
0101388 SEMINAR IN ORGANIZATION MANAGEMENT
 สัมมนาการบริหารองค์การ
3 (2-2-5)
0101483 STRATEGIC PLANNING
 การวางแผนกลยุทธ์
3 (3-0-6)
0101484 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM
 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์
3 (2-2-5)
0101485 ETHICS FOR ADMINISTRATOR
 จริยธรรมสำหรับผู้บริหาร
3 (3-0-6)
0101486 OFFICE MANAGEMENT
 การจัดการสำนักงาน
3 (3-0-6)
0101487 RESEARCH IN PERSONNEL MANAGEMENT
 การวิจัยงานบุคคล
3 (3-0-6)
0703361 ECONOMICS OF HUMAN RESOURCES
 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)

 2.3   กลุ่มวิชาโทหน่วยกิตต่ำสุด : 18หน่วยกิตสูงสุด : -
 2.3.1   วิชาโทหน่วยกิตต่ำสุด : 18หน่วยกิตสูงสุด : -
 8   หลักสูตรนอกชั้นเรียน(2)หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1000401 COMPUTER SKILLS TEST
 การสอบวัดทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์
0 (0-0-0)
1600401 EXTRA CURRICULUM ENRICHMENT FOR STUDENT DEVELOPMENT
 หลักสูตรพัฒนานิสิต (นอกชั้นเรียน)
0 (0-0-0)

 999   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและสถิตินิสิต