หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ภาคปกติ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (53)

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30หน่วยกิตสูงสุด : -
 1.1   ศึกษาทั่วไปบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 21หน่วยกิตสูงสุด : -
 1.1.1   กลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 9หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0111101 THAI 1
 ภาษาไทย 1
3 (3-0-6)
0115101 ENGLISH 1
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
0115102 ENGLISH 2
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)

 1.1.2   กลุ่มมนุษยศาสตร์&สังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0119101 DYNAMICS OF GLOBAL SOCIETY
 พลวัตสังคมโลก
2 (2-0-4)
0600101 AESTHETICS
 สุนทรียศาสตร์
2 (2-0-4)
0705103 ECONOMY AND MANAGEMENT IN TODAY'S WORLD
 เศรษฐกิจและการจัดการในโลกปัจจุบัน
2 (2-0-4)

 1.1.3   กลุ่มวิทยาศาสตร์&เทคโนโลยีหน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0500101 HEALTH SCIENCE FOR LIFE QUALITY ENHANCEMENT
 วิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
3 (2-2-5)
0216101 MAN, SCIENCE, TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT
 มนุษย์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)

 1.2   ศึกษาทั่วไปที่หลักสูตรกำหนดหน่วยกิตต่ำสุด : 9หน่วยกิตสูงสุด : -
 1.2.1   กลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0111102 THAI 2
 ภาษาไทย 2
3 (3-0-6)
0115103 ENGLISH 3
 ภาษาอังกฤษ 3
3 (3-0-6)
0109101 BASIC MODERN CHINESE
 ภาษาจีนปัจจุบันเบื้องต้น
3 (2-2-5)
0110101 BASIC JAPANESE
 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
3 (2-2-5)
0113101 BASIC MALAY
 ภาษามลายูเบื้องต้น
3 (2-2-5)
0121101 BASIC KOREAN
 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น
3 (2-2-5)

 1.2.2   กลุ่มมนุษยศาสตร์&สังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0106101 MAN AND INFORMATION
 มนุษย์กับสารนิเทศ
2 (2-0-4)
0308102 ENCOUNTERING PSYCHOLOGY
 จิตวิทยาสัมพันธ์
3 (3-0-6)
0801101 LAWS IN DAILY LIFE
 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0107101 HISTORY OF THAI SOCIETY
 ประวัติสังคมไทย
2 (2-0-4)
0107102 CONTEMPORARY WORLD EVENTS
 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน
2 (2-0-4)
0116101 NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT OF THAILAND
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประเทศไทย
3 (3-0-6)
0117102 CURRENT POLITICS AND GOVERNMENT
 การเมืองการปกครองในปัจจุบัน
2 (2-0-4)
0604109 MUSIC FOR LIFE QUALITY ENHANCEMENT
 ดนตรีเพื่อคุณภาพชีวิต
3 (2-2-5)
0605101 ART AND CULTURE
 ศิลปะและวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
0605102 ART APPRECIATION
 ศิลปนิยม
3 (3-0-6)
0102103 IDENTITY OF SOCIETY AND THE LOCAL COMMUNITY
 อัตลักษณ์สังคมและท้องถิ่น
2 (2-0-4)
0308103 CAMPING
 การอยู่ค่ายพักแรม
2 (1-2-3)
0703101 ECONOMY IN DAILY LIFE
 เศรษฐกิจในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0703102 ECONOMICS FOR ENTERPRENEURS
 เศรษฐศาสตร์สำหรับผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
0703103 ECONOMICS FOR COMMUNITY DEVELOPMENT
 เศรษฐศาสตร์เพื่อการพัฒนาชุมชน
3 (3-0-6)
0705104 ACCOUNTING AND TAXATION IN DAILY LIFE
 การบัญชีและภาษีอากรในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0705105 INTRODUCTION TO SMALL AND COMMUNITY BUSINESSES
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจขนาดย่อมและธุรกิจชุมชน
3 (3-0-6)
0604102 MUSIC APPRECIATION
 สังคีตนิยม
3 (3-0-6)

 1.2.3   กลุ่มมนุษยศาสตร์หรือกลุ่มวิทยาศาสตร์&เทคโนโลยีหน่วยกิตต่ำสุด : 4หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0401101 INTRODUCTION TO AGRICULTURAL SYSTEMS
 ระบบการเกษตรเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0204103 CHEMISTRY IN DAILY LIFE
 เคมีในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0500104 EXERCISE FOR HEALTH
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
2 (1-2-3)
0214101 INTRODUCTION TO COMPUTER
 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3 (2-2-5)
0207103 BIOLOGY IN DAILY LIFE
 ชีววิทยาในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0209103 PHYSICS IN DAILY LIFE
 ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0216102 SCIENCE IN DAILY LIFE
 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0219201 INTRODUCTION TO STATISTICS
 หลักสถิติเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0219202 STATISTICS IN DAILY LIFE
 สถิติในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)
0219281 STATISTICS LABORATORY
 ปฏิบัติการทางสถิติ
1 (0-2-1)
0401102 INTRODUCTION TO AGRO-INDUSTRY
 อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0500102 BASIC HEALTH CARE
 การดูแลสุขภาพเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0500103 CONSUMER'S HEALTH
 สุขภาพผู้บริโภค
2 (2-0-4)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 99หน่วยกิตสูงสุด : -
 2.1   กลุ่มพื้นฐานเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 31หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0101280 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
 หลักการบริหาร
3 (3-0-6)
0101281 PSYCHOLOGY FOR MANAGEMENT
 จิตวิทยาเพื่อการบริหาร
3 (3-0-6)
0101282 QUANTITATIVE ANALYSIS
 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
3 (3-0-6)
0107100 INTRODUCTION TO THAI CIVILIZATION
 พื้นฐานอารยธรรมไทย
2 (2-0-4)
0117101 INTRODUCTION TO POLITICAL SCIENCE
 รัฐศาสตร์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
0117220 THAI POLITICS AND GOVERNMENT
 การเมืองการปกครองไทย
3 (3-0-6)
0117270 INTRODUCTION TO LAW
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
3 (3-0-6)
0703210 GENERAL PRINCIPLES OF ECONOMICS
 หลักเศรษฐศาสตร์ทั่วไป
3 (3-0-6)
0705101 INTRODUCTION TO BUSINESS
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ
2 (2-0-4)
0705212 CIVIL LAW COMMERCIAL CODE
 หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
3 (3-0-6)
0705317 BUSINESS LAW
 กฎหมายธุรกิจ
3 (3-0-6)

 2.2   กลุ่มวิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : 50หน่วยกิตสูงสุด : -
 2.2.1   วิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 33หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0101381 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
0101382 COMPENSATION MANAGEMENT
 การบริหารค่าตอบแทน
3 (3-0-6)
0101383 RECRUITING AND SELECTION OF HUMAN RESOURCE
 การสรรหาและการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
0101384 ORGANIZATION BEHAVIOR
 พฤติกรรมองค์กร
3 (3-0-6)
0101385 LABOR RELATIONS
 แรงงานสัมพันธ์
3 (3-0-6)
0101387 LEADERSHIP AND MOTIVATION
 ภาวะผู้นำและการจูงใจ
3 (3-0-6)
0101389 PERFORMANCE APPRAISAL
 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
3 (3-0-6)
0101481 ORGANIZATIONAL COMMUNICATION
 การสื่อสารในองค์การ
3 (3-0-6)
0101482 TRAINING AND HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
 การฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3 (2-2-5)
0101488 WELFARE MANAGEMENT AND SOCIAL INSURANCE
 การจัดสวัสดิการและการประกันสังคม
3 (3-0-6)
0101489 SEMINAR IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
 สัมมนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
3 (2-2-5)

 2.2.2   วิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 17หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0101283 HUMAN RELATIONS IN ORGANIZATION
 มนุษยสัมพันธ์ในองค์กร
3 (3-0-6)
0101284 ORGANIZATION THEORY
 ทฤษฎีองค์กร
3 (3-0-6)
0101285 CONFLICT MANAGEMENT
 การบริหารความขัดแย้ง
3 (3-0-6)
0101386 ORGANIZATION DEVELOPMENT
 การพัฒนาองค์การ
3 (3-0-6)
0101388 SEMINAR IN ORGANIZATION MANAGEMENT
 สัมมนาการบริหารองค์การ
3 (2-2-5)
0101483 STRATEGIC PLANNING
 การวางแผนกลยุทธ์
3 (3-0-6)
0101484 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM
 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์
3 (2-2-5)
0101485 ETHICS FOR ADMINISTRATOR
 จริยธรรมสำหรับผู้บริหาร
3 (3-0-6)
0101486 OFFICE MANAGEMENT
 การจัดการสำนักงาน
3 (3-0-6)
0101487 RESEARCH IN PERSONNEL MANAGEMENT
 การวิจัยงานบุคคล
3 (3-0-6)
0703361 ECONOMICS OF HUMAN RESOURCES
 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)

 2.3   กลุ่มวิชาโทหน่วยกิตต่ำสุด : 18หน่วยกิตสูงสุด : -
 2.3.1   วิชาโทหน่วยกิตต่ำสุด : 18หน่วยกิตสูงสุด : -
 8   หลักสูตรนอกชั้นเรียน(2)หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1000401 COMPUTER SKILLS TEST
 การสอบวัดทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์
0 (0-0-0)
1600401 EXTRA CURRICULUM ENRICHMENT FOR STUDENT DEVELOPMENT
 หลักสูตรพัฒนานิสิต (นอกชั้นเรียน)
0 (0-0-0)

 999   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและสถิตินิสิต