หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ภาคปกติ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : การจัดการทรัพยากรมนุษย์

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 32หน่วยกิตสูงสุด : -
 1.1   กลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 12หน่วยกิตสูงสุด : -
 1.1.1   ภาษาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 9หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0111101 THAI 1
 ภาษาไทย 1
3 (3-0-6)
0115101 ENGLISH 1
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
0115102 ENGLISH 2
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)

 1.1.2   ภาษาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0109101 GENERAL MODERN CHINESE
 ภาษาจีนปัจจุบันทั่วไป
3 (2-2-5)
0110101 GENERAL JAPANESE
 ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
3 (2-2-5)
0111102 THAI 2
 ภาษาไทย 2
3 (3-0-6)
0112101 GENERAL FRENCH
 ภาษาฝรั่งเศสทั่วไป
3 (2-2-5)
0113101 GENERAL MALAY
 ภาษามลายูทั่วไป
3 (2-2-5)
0114101 GENERAL GERMAN
 ภาษาเยอรมันทั่วไป
3 (2-2-5)
0115103 ENGLISH 3
 ภาษาอังกฤษ 3
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มมนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0100101 MAN AND AESTHETICS
 มนุษย์กับสุนทรียภาพ
2 (2-0-4)
0100102 MAN AND ETHICS
 มนุษย์กับจริยธรรม
2 (2-0-4)
0106101 MAN AND INFORMATION
 มนุษย์กับสารนิเทศ
2 (2-0-4)

 1.3   กลุ่มสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0119101 MAN AND CHANGE
 มนุษย์กับการเปลี่ยนแปลง
2 (2-0-4)
0119102 MAN AND DEVELOPMENT
 มนุษย์กับการพัฒนา
2 (2-0-4)
0119103 MAN AND MANAGEMENT
 มนุษย์กับการจัดการ
2 (2-0-4)

 1.4   กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 7หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0214101 INFORMATION TECHNOLOGY
 เทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (2-2-5)
0200101 MAN WITH SCIENCE AND ENVIRONMENT
 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
0200102 MAN AND DEVELOPMENT OF QUALITY OF LIFE
 มนุษย์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)

 1.5   กลุ่มพลศึกษาหน่วยกิตต่ำสุด : 1หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0319161 BASKETBALL 1
 บาสเกตบอล 1
1 (1-1-1)
0319162 VOLLEYBALL 1
 วอลเลย์บอล 1
1 (1-1-1)
0319163 FOOTBALL 1
 ฟุตบอล 1
1 (1-1-1)
0319164 TAKRAW AND SEPAK TAKRAW 1
 ตะกร้อและเซบัคตะกร้อ 1
1 (1-1-1)
0319165 RUGBY FOOTBALL 1
 รักบี้ฟุตบอล 1
1 (1-1-1)
0319166 HOCKEY 1
 ฮ๊อกกี้ 1
1 (1-1-1)
0319167 SOFTBALL 1
 ซอฟท์บอล 1
1 (1-1-1)
0319168 BASEBALL 1
 เบสบอล 1
1 (1-1-1)
0319171 TENNIS 1
 เทนนิส 1
1 (1-1-1)
0319172 TABLE TENNIS 1
 เทเบิลเทนนิส 1
1 (1-1-1)
0319173 BADMINTON 1
 แบดมินตัน 1
1 (1-1-1)
0319174 BOXING 1
 มวยสากล 1
1 (1-1-1)
0319175 THAI BOXING 1
 มวยไทย 1
1 (1-1-1)
0319176 JUDO 1
 ยูโด 1
1 (1-1-1)
0319177 AIKIDO
 ไอคิโด
1 (1-1-1)
0319178 WRESTLING
 มวยปล้ำ
1 (1-1-1)
0319179 RHYTHMIC SPORTIVE GYMNASTICS 1
 ยิมนาสติกลีลา 1
1 (1-1-1)
0319181 BODY CONDITIONING
 การบริหารร่างกาย
1 (1-1-1)
0319381 SWORD AND POLE FIGHTING
 กระบี่กระบอง
1 (1-1-1)
0319382 PHYTHMIC ACTIVITIES
 กิจกรรมเข้าจังหวะ
1 (1-1-1)
0319383 SELF-DEFENSE
 ต่อสู้ป้องกันตัว
1 (1-1-1)
0319481 BALLROOM DANCE
 ลีลาศ
1 (1-1-1)
0319482 AEROBIC DANCE
 แอร์โรบิคด๊านซ์
1 (1-1-1)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 97หน่วยกิตสูงสุด : -
 2.1   กลุ่มพื้นฐานเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 31หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0101280 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
 หลักการบริหาร
3 (3-0-6)
0101281 PSYCHOLOGY FOR MANAGEMENT
 จิตวิทยาเพื่อการบริหาร
3 (3-0-6)
0101282 QUANTITATIVE ANALYSIS
 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
3 (3-0-6)
0107100 INTRODUCTION TO THAI CIVILIZATION
 พื้นฐานอารยธรรมไทย
2 (2-0-4)
0117101 INTRODUCTION TO POLITICAL SCIENCE
 รัฐศาสตร์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
0117220 THAI POLITICS AND GOVERNMENT
 การเมืองการปกครองไทย
3 (3-0-6)
0117270 INTRODUCTION TO LAW
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
3 (3-0-6)
0703210 GENERAL PRINCIPLES OF ECONOMICS
 หลักเศรษฐศาสตร์ทั่วไป
3 (3-0-6)
0705101 INTRODUCTION TO BUSINESS
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ
2 (2-0-4)
0705212 CIVIL LAW COMMERCIAL CODE
 หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
3 (3-0-6)
0705317 BUSINESS LAW
 กฎหมายธุรกิจ
3 (3-0-6)

 2.2   กลุ่มวิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : 48หน่วยกิตสูงสุด : -
 2.2.1   วิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 33หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0101381 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
0101382 COMPENSATION MANAGEMENT
 การบริหารค่าตอบแทน
3 (3-0-6)
0101383 RECRUITING AND SELECTION OF HUMAN RESOURCE
 การสรรหาและการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
0101384 ORGANIZATION BEHAVIOR
 พฤติกรรมองค์กร
3 (3-0-6)
0101385 LABOR RELATIONS
 แรงงานสัมพันธ์
3 (3-0-6)
0101387 LEADERSHIP AND MOTIVATION
 ภาวะผู้นำและการจูงใจ
3 (3-0-6)
0101389 PERFORMANCE APPRAISAL
 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
3 (3-0-6)
0101481 ORGANIZATIONAL COMMUNICATION
 การสื่อสารในองค์การ
3 (3-0-6)
0101482 TRAINING AND HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
 การฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3 (2-2-5)
0101488 WELFARE MANAGEMENT AND SOCIAL INSURANCE
 การจัดสวัสดิการและการประกันสังคม
3 (3-0-6)
0101489 SEMINAR IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
 สัมมนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
3 (2-2-5)

 2.2.2   วิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 15หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0101283 HUMAN RELATIONS IN ORGANIZATION
 มนุษยสัมพันธ์ในองค์กร
3 (3-0-6)
0101284 ORGANIZATION THEORY
 ทฤษฎีองค์กร
3 (3-0-6)
0101285 CONFLICT MANAGEMENT
 การบริหารความขัดแย้ง
3 (3-0-6)
0101386 ORGANIZATION DEVELOPMENT
 การพัฒนาองค์การ
3 (3-0-6)
0101388 SEMINAR IN ORGANIZATION MANAGEMENT
 สัมมนาการบริหารองค์การ
3 (2-2-5)
0101483 STRATEGIC PLANNING
 การวางแผนกลยุทธ์
3 (3-0-6)
0101484 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM
 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์
3 (2-2-5)
0101485 ETHICS FOR ADMINISTRATOR
 จริยธรรมสำหรับผู้บริหาร
3 (3-0-6)
0101486 OFFICE MANAGEMENT
 การจัดการสำนักงาน
3 (3-0-6)
0101487 RESEARCH IN PERSONNEL MANAGEMENT
 การวิจัยงานบุคคล
3 (3-0-6)
0703361 ECONOMICS OF HUMAN RESOURCES
 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)

 2.3   กลุ่มวิชาโทหน่วยกิตต่ำสุด : 18หน่วยกิตสูงสุด : -
 2.3.1   กลุ่มวิชาโทหน่วยกิตต่ำสุด : 18หน่วยกิตสูงสุด : -
 999   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและสถิตินิสิต