ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศร่างตารางสอบกลางภาควิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (สงขลา)(ด่วนที่สุด)
ผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 2 ตุลาคม 2560
ประกาศโดย   สุมล ไชยศรี โทร.7441   วันที่ประกาศ   19 กันยายน 2560
 2.ประกาศรายชื่อผู้ที่แจ้งความจำนงขอสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (วิทยาเขตพัทลุง)(ด่วนที่สุด)
ให้นิสิตที่แจ้งชื่อความจำนงขอสำเร็จการศึกษา ผ่านระบบแจ้งสำเร็จการศึกษาออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2560 ตรวจสอบชื่อ-สกุล สาขาวิชาให้ถูกต้อง (หากไม่ถูกต้องให้ติดต่อที่งานทะเบียนฯ) และให้ดำเนินการขึ้นทะเบียนปริญญาและส่งรูปถ่าย
วันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2560
ประกาศโดย   โสภิน 074-673206   วันที่ประกาศ   19 กันยายน 2560
 3.ประกาศรายชื่อผู้แจ้งความจำนงขอสำเร็จการศึกษา 1/2560 วิทยาเขตสงขลา(ด่วนที่สุด)
ให้นิสิตที่แจ้งชื่อความจำนงขอสำเร็จการศึกษา ผ่านระบบแจ้งสำเร็จการศึกษาออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2560 ตรวจสอบชื่อ-สกุล สาขาวิชาให้ถูกต้อง (ถ้าไม่ถูกต้องให้ติดต่อที่งานทะเบียนฯ) และให้ดำเนินการขึ้นทะเบียนปริญญาและส่งรูปถ่าย
วันที่ 13-18 พฤศจิกายน 2560
ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิต   วันที่ประกาศ   18 กันยายน 2560
 4.ประกาศตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 พัทลุง (ฉบับร่าง)(ด่วนที่สุด)
อาจารย์ กรรมการคุมสอบหรือผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบความถูกต้องของตารางสอบได้ หากมีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหรือแก้ไข กรุณาติดต่อ 7173 ภายในวันที่ 25 ก.ย.2560
ประกาศโดย   ชนกานต์ เรืองแก้ว   วันที่ประกาศ   14 กันยายน 2560
 5.สถิตินิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2560(ด่วนที่สุด)
อาจารย์ นิสิต บุคลากรและหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดสถิตินิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2560 ได้แล้วค่ะ (รายละเอียดคลิกจากหัวข้อ)
ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิต   วันที่ประกาศ   7 กันยายน 2560
 6.ประกาศลงทะเบียน2-60กศ.บ.ฝึกสอน(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   31 สิงหาคม 2560
 7.ประกาศลงทะเบียน2-60กศ.ม.การสอนวิทย์(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   31 สิงหาคม 2560
 8.ประกาศเปลี่ยนแปลงตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560(ด่วนที่สุด)
รายละเอียดคลิ๊กที่หัวเรื่อง
ประกาศโดย   นิรามัย 7172   วันที่ประกาศ   23 สิงหาคม 2560
 9.รายชื่อนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560 (วิทยาเขตพัทลุง)(ด่วนที่สุด)
ส่วนงานวิชาการ และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลด รายชื่อนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560 จากลิงค์ชื่อค่ะ
ประกาศโดย   โสภิน งานทะเบียน (074-673206)   วันที่ประกาศ   21 สิงหาคม 2560
 10.รายชื่อนิสิตที่แจ้งคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาแต่ไม่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 3/59 วิทยาเขตพัทลุง(ด่วนที่สุด)
รายชื่อนิสิตที่แจ้งคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2559 แต่ไม่สำเร็จการศึกษาเนื่องจากเรียนไม่ครบตามโครงสร้างหลักสูตร, เกรดเฉลี่ยไม่ถึง 2.00, ได้ค่าระดับขั้น I IP E หรือ F
คลิกจากหัวข้อ
ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิต   วันที่ประกาศ   16 สิงหาคม 2560
 11.ประกาศตารางเรียนระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (สงขลา)(ด่วนที่สุด)
ผู้เกี่ยวข้องสามารถพิมพ์ตารางเรียนหลังจากแก้ไขและเปลี่ยนตารางเรียนได้ตั้งแต่บัดนี้
ประกาศโดย   สุมล ไชยศรี โทร.7441   วันที่ประกาศ   11 สิงหาคม 2560
 12.ประกาศตารางเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (สงขลา)(ด่วนที่สุด)
ผู้เกี่ยวข้องสามารถพิมพ์ตารางเรียนหลังจากแก้ไขและเปลี่ยนตารางเรียนได้ตั้งแต่บัดนี้
ประกาศโดย   สุมล ไชยศรี โทร.7441   วันที่ประกาศ   11 สิงหาคม 2560
 13.สถิตินิสิตเข้าใหม่ 60(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   8 สิงหาคม 2560
 14.ประกาศตารางเรียนระดับบัณฑิตศึกษาสาขาการสอนวิทย์ฯ (ฝึกสอน)ประจำภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2560(ด่วนที่สุด)
ผู้เกี่ยวข้องสามารถพิมพ์ตารางเรียนได้ตั้งแต่บัดนี้
ประกาศโดย   สุมล ไชยศรี โทร.7441   วันที่ประกาศ   2 สิงหาคม 2560
 15.รายชื่อและรหัสประจำตัวนิสิตใหม่ปี 2560 สงขลา(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   25 กรกฏาคม 2560
 16.รายชื่อและรหัสประจำตัวนิสิตใหม่ปี 2560 พัทลุง(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   โสภิน-074-673206   วันที่ประกาศ   25 กรกฏาคม 2560
 17.ประกาศวันรายงานตัวนิสิตเข้าใหม่ปี 2560 (วิทยาเขตพัทลุง)(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิต   วันที่ประกาศ   17 พฤษภาคม 2560
 18.ประกาศลงทะเบียน1-60(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   16 พฤษภาคม 2560
 19.ประกาศวันรายงานตัวนิสิตเข้าใหม่ปี 2560 (วิทยาเขตสงขลา)(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   8 พฤษภาคม 2560
 20.ประกาศแจ้งจบ กศ.บ.5 ปีฝึกสอนปี 2560(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   8 พฤษภาคม 2560
 21.ประกาศแจ้งจบปี2560(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   8 พฤษภาคม 2560
 22.ประกาศแจ้งจบ กศ.ม.การสอนวิทย์ฯ ปี2560(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   8 พฤษภาคม 2560
 23.ประกาศลงทะเบียนฤดูร้อน-59(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   4 พฤษภาคม 2560
 24.ประกาศลงทะเบียน1-60กศ.บ.ฝึกสอน(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   4 พฤษภาคม 2560
 25.ประกาศลงทะเบียน1-60กศ.ม.การสอนวิทย์ฯ(เข้าก่อนปี60)(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   4 พฤษภาคม 2560
 26.ประกาศแจ้งจบปี2559(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   2 มิถุนายน 2559
 27.สถิตินิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2558(ด่วนที่สุด)
อาจารย์ นิสิต บุคลากรและหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดสถิตินิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2558 ได้แล้วค่ะ (รายละเอียดคลิกจากหัวข้อ)
ประกาศโดย   งานทะเบียน   วันที่ประกาศ   11 กันยายน 2558
 28.ประกาศตารางเรียนคณะศึกษาศาสตร์(ฝึกสอน)ประจำภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2560
ผู้เกี่ยวข้องสามารถพิมพ์ตารางเรียนได้ตั้งแต่บัดนี้
ประกาศโดย   สุมล ไชยศรี โทร.7441   วันที่ประกาศ   2 สิงหาคม 2560
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและสถิตินิสิต