ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศตารางสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   สุมล ไชยศรี โทร. 7301   วันที่ประกาศ   21 เมษายน 2557
 2.ประกาศเปลี่ยนแปลงตารางเรียนระดับปริญญาตรีประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 วิทยาเขตสงขลา(ด่วนที่สุด)
ผู้เกี่ยวข้องสามารถพิมพ์ตารางเรียนประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 ได้ตั้งแต่บัดนี้
ประกาศโดย   นิศากร 7302   วันที่ประกาศ   18 เมษายน 2557
 3.ประกาศเปลี่ยนแปลงตารางเรียนภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 วิทยาเขตพัทลุง(ด่วนที่สุด)
ผู้เกี่ยวข้องสามารถพิมพ์ตารางเรียนประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 ได้ตั้งแต่บัดนี้
ประกาศโดย   นิรามัย 7172   วันที่ประกาศ   10 เมษายน 2557
 4.ประกาศเปลี่ยนแปลงตารางเรียนประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556(ด่วนที่สุด)
ผู้เกี่ยวข้องสามารถพิมพ์ตารางเรียนระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 ได้ตั้งแต่บัดนี้
ประกาศโดย   สุมล ไชยศรี โทร. 7301   วันที่ประกาศ   4 เมษายน 2557
 5.รายชื่อนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 เลือกวิชาโท(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   14 มีนาคม 2557
 6.ประกาศแจ้งจบ3/56(ด่วนที่สุด)
ให้นิสิตทุกระดับที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 แจ้งชื่อขอสำเร็จการศึกษา ผ่าน WEB ทาง http://reg.tsu.ac.th/ ตั้งแต่วันที่ 24 มี..ค.56 ถึงวันที่ 24 เม.ย.56
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   11 มีนาคม 2557
 7.ประกาศลงทะเบียน3/56(ด่วนที่สุด)
กำหนดวัน เวลา ขั้นตอนการลงทะเบียนและการชำระเงิน นิสิตปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนฤดูร้อน/2556
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   19 กุมภาพันธ์ 2557
 8.รายชื่อนิสิตเช็คพันธะคาดว่าจบ 2/56 (สงขลา)(ด่วนที่สุด)
รายชื่อนิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคปลาย/2556 เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ตรวจสอบพันธะ และส่งคืนกลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตฯ ภายในวันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2557
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   19 กุมภาพันธ์ 2557
 9.ประกาศส่งเกรด 2-56(ด่วนที่สุด)
กำหนดวันส่งระดับขั้น วันสำเร็จการศึกษา วันอนุมัติปริญญาและวันรับเอกสาร ภาคเรียนปลาย/56
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   18 กุมภาพันธ์ 2557
 10.สถิตินิสิต 2556(ด่วนที่สุด)
สถิตินิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษาศึกษา 2556
ประกาศโดย   งานทะเบียน   วันที่ประกาศ   18 กุมภาพันธ์ 2557
 11.รายชื่อนิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2556 วิทยาเขตสงขลา(ด่วนที่สุด)
ให้นิสิตที่แจ้งความจำนงขอสำเร็จการศึกษา 2/56 ตรวจสอบรายชื่อ สาขาวิชา ให้ถูกต้อง หากไม่ถูกต้องให้ติดต่อกลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตฯ และให้นิสิตดำเนินการยื่นเอกสาร ชำระเงิน และส่งรูปถ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 3 - 7 กุมภาพันธ์ 2557 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธ.ค. 56)
ประกาศโดย   งานทะเบียน สงขลา   วันที่ประกาศ   20 มกราคม 2557
 12.ประกาศปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 (ระดับปริญญาตรี)(ด่วนที่สุด)
ผู้เกี่ยวข้องสามารถพิมพ์ปฏิทินการศึกษ ประจำปีการศึกษา 2557 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศโดย   งานทะเบียน   วันที่ประกาศ   12 ธันวาคม 2556
 13.ประกาศปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 (ระดับบัณฑิตศึกษา)(ด่วนที่สุด)
ผู้เกี่ยวข้องสามารถพิมพ์ปฏิทินการศึกษ ประจำปีการศึกษา 2557 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศโดย   งานทะเบียน   วันที่ประกาศ   12 ธันวาคม 2556
 14.ประกาศแจ้งจบ ภาคปลาย/56(ด่วนที่สุด)
ให้นิสิตทุกระดับที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2556 แจ้งชื่อขอสำเร็จการศึกษา ผ่าน WEB ทาง http://reg.tsu.ac.th/ ตั้งแต่วันที่ 28 ต.ค.56 ถึงวันที่ 28 ธ.ค.56
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   25 กันยายน 2556
 15.กำหนดวันลงทะเบียน ภาคปลาย/2556(ด่วนที่สุด)
กำหนดวัน เวลา ขั้นตอนการลงทะเบียนและการชำระเงินของนิสิตทุกระดับ ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2556
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   25 กันยายน 2556
 16.สถิตินิสิต 2555(ด่วนที่สุด)
สถิตินิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2555 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2555.
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   28 มิถุนายน 2555
 17.สถิตินิสิต 2553(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   2 กรกฏาคม 2553
 18.สถิตินิสิต 2552(ด่วนที่สุด)
สถิตินิสิตเข้าใหม่ สถิตินิสิตปัจจุบัน ปีการศึกษา 2552 จำนวนบัณฑิตรับปริญญา ปี 2552
ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   13 กรกฏาคม 2552
 19.ประกาศปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 (ระดับปริญญาตรี)
ผู้เกี่ยวข้องสามารถพิมพ์ปฏิทินการศึกษ ประจำปีการศึกษา 2556 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศโดย   นายพยัต คงศรีแก้ว 7300,7301,7302   วันที่ประกาศ   11 เมษายน 2556
 20.ประกาศปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 (ระดับบัณฑิตศึกษา)
ผู้เกี่ยวข้องสามารถพิมพ์ปฏิทินการศึกษ ประจำปีการศึกษา 2556 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศโดย   นายพยัต คงศรีแก้ว 7300,7301,7302   วันที่ประกาศ   11 เมษายน 2556
 21.สถิตินิสิต 2554
สถิตินิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษาศึกษา 2554 (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ก.ค. 54)
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   29 มิถุนายน 2554
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและสถิตินิสิต