ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.รายชื่อนิสิต57(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   18 กรกฏาคม 2557
 2.รายชื่อภาคสมทบและป.โท57(ด่วนที่สุด)
ภาคสมทบ และป.โท 57
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   17 กรกฏาคม 2557
 3.ประกาศคำสั่งตารางเรียน สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพ ประจำภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2557(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   สุมล ไชยศรี โทร.7441   วันที่ประกาศ   1 มิถุนายน 2557
 4.ประกาศรายวิชาที่เปิดสอนของนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติและสมทบ ประจำภาคเรียนต้น/2557 วิทยาเขตสงขลา(ด่วนที่สุด)
คลิกจากหัวข้อ
ประกาศโดย   นิศากร โทร. 7442   วันที่ประกาศ   27 พฤษภาคม 2557
 5.ประกาศลงทะเบียน1-57(ด่วนที่สุด)
กำหนดวันเวลาขั้นตอนการลงทะเบียนและการชำระเงินสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนต้น/2557
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   26 พฤษภาคม 2557
 6.ประกาศสภาวิชาการ เรื่องกำหนดปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4ปีและ5ปี คณะศึกษาศาสตร์(ด่วนที่สุด)
กำหนดปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรีภาคปกติ หลักสูตร4ปี และหลักสูตร5ปี คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่4 และชั้นปีที่5 ประจำปีการศึกษา 2557 (สำหรับนิสิตที่ออกไปปฎิบัติการสอนในสถานศึกษาในปีการศึกษา 2558) รายละเอียดคลิกจากหัวข้อ
ประกาศโดย   งานทะเบียน   วันที่ประกาศ   22 พฤษภาคม 2557
 7.ประกาศสภาวิชาการ เรื่องกำหนดปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตร5 ปี คณะศึกษาศาสตร์(ด่วนที่สุด)
กำหนดปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรีภาคปกติ หลักสูตร5ปี คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 (สำหรับนิสิตที่ออกไปปฎิบัติการสอนในสถานศึกษาในปีการศึกษา 2557) รายละเอียดคลิกจากหัวข้อ
ประกาศโดย   งานทะเบียน   วันที่ประกาศ   22 พฤษภาคม 2557
 8.ประกาศสภาวิชาการ เรื่องกำหนดปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์(ด่วนที่สุด)
กำหนดปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 รายละเอียดคลิกจากหัวข้อ
ประกาศโดย   งานทะเบียน   วันที่ประกาศ   22 พฤษภาคม 2557
 9.ประกาศส่งเกรด3-56(ด่วนที่สุด)
กำหนดวันส่งระดับขั้น วันสำเร็จการศึกษา วันอนุมัติปริญญาและวันรับเอกสาร ภาคเรียนฤดูร้อน/2556
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   21 พฤษภาคม 2557
 10.ประกาศลงทะเบียนฝึกสอน นิสิตภาคปกติหลักสูตร 5 ปี ปีการศึกษา 2557(ด่วนที่สุด)
กำหนดวันเวลาขั้นตอนการลงทะเบียนและการชำระเงินของนิสิตปริญญาตรีภาคปกติ หลักสูตร 5 ปี ที่ออกฝึกสอน ปีการศึกษา 2557 ยืนยันรายวิชา 26 พ.ค. - 1 มิ.ย.57 เพิ่ม/ถอน/เปลี่ยนกลุ่ม 2 - 15 มิ.ย.57 ชำระเงิน 16 - 23 มิ.ย.57
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   21 พฤษภาคม 2557
 11.ประกาศลงทะเบียนภาคต้น/57 หลักสูตร กศ.ม.สาขาวิชาการสอนวิทย์ฯ คณิตฯและคอมฯ(ด่วนที่สุด)
กำหนดวันเวลาขั้นตอนการลงทะเบียนและการชำระเงินภาคต้น/57 ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ (ยืนยันรายวิชา 26 พ.ค. - 1 มิ.ย.57) (เพิ่ม/ถอน/เปลี่ยนกลุ่ม 2 - 15 มิ.ย.57) (พิมพ์ใบแจ้งหนี้และชำระเงิน 16 - 23 มิ.ย.57)
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   21 พฤษภาคม 2557
 12.ประกาศ ขอให้คณะยืนยันความถูกต้องเหมาะสมของรายวิชาในแผนการเรียนสำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2557(ด่วนที่สุด)
ขอให้คณะตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องเหมาะสมของรายวิชา และจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรของแผนการเรียนนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2557 วิทยาเขตสงขลา และส่งภารกิจทะเบียนฯ ภายในวันพุธที่ 28 พ.ค. 2557
ประกาศโดย   นิศากร 7302   วันที่ประกาศ   8 พฤษภาคม 2557
 13.ประกาศตารางสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   สุมล ไชยศรี โทร. 7301   วันที่ประกาศ   21 เมษายน 2557
 14.รายชื่อนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 เลือกวิชาโท(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   14 มีนาคม 2557
 15.สถิตินิสิต 2556(ด่วนที่สุด)
สถิตินิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษาศึกษา 2556
ประกาศโดย   งานทะเบียน   วันที่ประกาศ   18 กุมภาพันธ์ 2557
 16.ประกาศปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 (ระดับปริญญาตรี)(ด่วนที่สุด)
ผู้เกี่ยวข้องสามารถพิมพ์ปฏิทินการศึกษ ประจำปีการศึกษา 2557 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศโดย   งานทะเบียน   วันที่ประกาศ   12 ธันวาคม 2556
 17.ประกาศปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 (ระดับบัณฑิตศึกษา)(ด่วนที่สุด)
ผู้เกี่ยวข้องสามารถพิมพ์ปฏิทินการศึกษ ประจำปีการศึกษา 2557 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศโดย   งานทะเบียน   วันที่ประกาศ   12 ธันวาคม 2556
 18.สถิตินิสิต 2555(ด่วนที่สุด)
สถิตินิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2555 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2555.
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   28 มิถุนายน 2555
 19.สถิตินิสิต 2553(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   2 กรกฏาคม 2553
 20.สถิตินิสิต 2552(ด่วนที่สุด)
สถิตินิสิตเข้าใหม่ สถิตินิสิตปัจจุบัน ปีการศึกษา 2552 จำนวนบัณฑิตรับปริญญา ปี 2552
ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   13 กรกฏาคม 2552
 21.สถิตินิสิต 2554
สถิตินิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษาศึกษา 2554 (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ก.ค. 54)
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   29 มิถุนายน 2554
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและสถิตินิสิต