ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศงานทะเบียนฯ สงขลา(ด่วนที่สุด)
นิสิตที่ส่งคำร้องลงทะเบียนเรียนร่วมกับนิสิตภาคปกติ/ภาคสมทบ/ภาคพิเศษ ในวันที่ 24 - 25 ม.ค 2558 ให้พิมพ์ใบชำระเงินเพื่อชำระเงินกับธนาคารได้ภายในวันที่ 27 ม.ค-2 กพ. 58
ประกาศโดย   ทะเบียน   วันที่ประกาศ   25 มกราคม 2558
 2.ประกาศด่วน!(ด่วนที่สุด)
นิสิตภาคปกติสภาพรอพินิจลงทะเบียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิตและนิสิตภาคสมทบสภาพรอพินิจลงทะเบียนได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิตในภาคเรียนต้นและภาคเรียนปลายและไม่เกิน 10 หน่วยกิตในภาคเรียนฤดูร้อน
ประกาศโดย   ทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   23 มกราคม 2558
 3.ประกาศตารางสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนปลาย 2557 สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ฯ(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   สุมล ไชยศรี โทร. 7441   วันที่ประกาศ   12 มกราคม 2558
 4.รายชื่อนิสิตที่แจ้งคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาแต่ไม่สำเร็จการศึกษา 1/57 วิทยาเขตสงขลา(ด่วนที่สุด)
รายชื่อนิสิต(ระดับปริญญาตรี)ที่แจ้งคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2557 แต่ไม่สำเร็จการศึกษาเนื่องจาก เรียนไม่ครบตามโครงสร้างหลักสูตร, เกรดเฉลี่ยไม่ถึง 2.00, ได้ค่าระดับขั้น I IP E หรือ F
คลิกจากหัวข้อ
ประกาศโดย   อุกกฤช-งานทะเบียนสงขลา   วันที่ประกาศ   9 มกราคม 2558
 5.การเลือกวิชาโท ปี1 (รหัส57)(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   9 มกราคม 2558
 6.รายชื่อนิสิตที่ติดพันธะกับหน่วยงานต่าง ๆ (วิทยาเขตพัทลุง) Update 16 ม.ค. 58(ด่วนที่สุด)
ให้นิสิตที่สำเร็จการศึกษา 1/57 และยังติดพันธะกับหน่วยงานต่าง ๆ ให้ดำเนินการขอล้างพันธะให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 29 ม.ค. 58 มิฉะนั้นงานทะเบียนจะระงับเอกสารสำเร็จการศึกษาของนิสิต
ประกาศโดย   งานทะเบียน074673206   วันที่ประกาศ   9 มกราคม 2558
 7.รายชื่อนิสิตคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา เทอม2/57คณะศึกษาศาสตร์หลักสูตร5ปีและกศ.ม.การสอนวิทย์ฯคณิตฯและคอมฯ(ด่วนที่สุด)
ให้นิสิตที่แจ้งความจำนงขอสำเร็จการศึกษา นำคำร้องขึ้นทะเบียนปริญญา และคำร้องขอทรานสคริป มาชำระเงินที่ห้องการเงิน และส่งเอกสารพร้อมรูปถ่ายชุดครุยที่ห้องงานทะเบียน ภายในวันที่ 24-30 มกราคม 2558 ข้อมูล ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2557
ประกาศโดย   งานทะเบียน   วันที่ประกาศ   5 มกราคม 2558
 8.รายชื่อเช็คพันธะจบภาคต้น/57(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   3 ธันวาคม 2557
 9.ประกาศลงทะเบียน2-57 ศษ 5 ปี (ที่จะออกฝึกสอนปี 2558)(ด่วนที่สุด)
กำหนดวันเวลาขั้นตอนการลงทะเบียน2-57 นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ 5 ปี (ที่จะออกฝึกสอน ปีการศึกษา 2558)
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   28 พฤศจิกายน 2557
 10.ประกาศแจ้งจบ2-57(ด่วนที่สุด)
นิสิตป.ตรีและระดับบัณฑิตศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา2-57 ให้แจ้งชื่อจบผ่าน WEB ทาง http://reg.tsu.ac.th/ โดยเลือกเมนูแจ้งสำเร็จการศึกษา ระหว่างวันที่ 12 ม.ค.58 - 12 มี.ค.58
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   28 พฤศจิกายน 2557
 11.ประกาศวันส่งค่าระดับขั้น 1-57(ด่วนที่สุด)
กำหนดวันส่งระดับขั้น วันสำเร็จการศึกษา วันอนุมัติปริญญาและวันรับเอกสารการสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2557
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   25 พฤศจิกายน 2557
 12.ประกาศลงทะเบียน2-57(ด่วนที่สุด)
กำหนดวัน เวลาขั้นตอนการลงทะเบียนและการชำระเงิน สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนปลาย/2557
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   25 พฤศจิกายน 2557
 13.ประกาศตารางเรียนสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ประจำภาคเรียนปลาย 2557 สงขลา(ด่วนที่สุด)
ผู้เกี่ยวข้องสามารถดูรายละเอียดได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศโดย   สุมล ไชยศรี โทร.7441   วันที่ประกาศ   13 พฤศจิกายน 2557
 14.ค่าประกันอุบัติเหตุ+ค่าประกันสุขภาพ(ด่วนที่สุด)
รายละเอียดคลิกจากหัวข้อ
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   12 พฤศจิกายน 2557
 15.รายชื่อนิสิตที่แจ้งความจำนงขอสำเร็จการศึกษา 1/57 (พัทลุง)(ด่วนที่สุด)
ให้นิสิตที่แจ้งความจำนงขอสำเร็จการศึกษา พิมพ์เอกสารการแจ้งจบ คำร้องขอขึ้นทะเบียนปริญญา และคำร้องขอ Trancript แล้วนำไปชำระเงินที่งานการเงิน พร้อมนำส่งเอกสารและรูปถ่ายที่งานทะเบียน ในวันที่ 17-21 พ.ย. 57
ประกาศโดย   งานทะเบียนพัทลุง 074-673206   วันที่ประกาศ   14 ตุลาคม 2557
 16.รายชื่อนิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคต้น-57 (สงขลา)(ด่วนที่สุด)
ให้นิสิตตรวจสอบชื่อ - สกุล วิชาเอก หากไม่ถูกต้องให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทะเบียนฯ เพื่อแก้ไข
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   13 ตุลาคม 2557
 17.ประกาศแจ้งจบ2-57 นิสิต กศ.ม.การสอนวิทย์ฯ คณิตฯ คอมฯ(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   9 ตุลาคม 2557
 18.ประกาศแจ้งจบ2-57 นิสิต กศ.บ.5 ปีที่ออกฝึกสอนปีการศึกษา 2557(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   9 ตุลาคม 2557
 19.ประกาศลงทะเบียน2-57 กศ.ม.การสอนวิทย์ คณิตฯ(ด่วนที่สุด)
กำหนดวัน เวลา ขั้นตอนการลงทะเบียนและการชำระเงิน กศ.ม.การสอนวิทย์ฯคณิตฯและคอมฯ ภาคปลาย/2557 (ลงทะเบียน 20-26 ต.ค.57 เพิ่ม-ถอน 27 ต.ค. - 9 พ.ย.57 ชำระเงิน 10-17 พ.ย.57)
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   3 ตุลาคม 2557
 20.สถิตินิสิต2557(ด่วนที่สุด)
อาจารย์ นิสิต บุคลากรและหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดสถิตินิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2557 ได้แล้วค่ะ
ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   27 สิงหาคม 2557
 21.ประกาศตารางเรียนระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนต้น 2557(ด่วนที่สุด)
ผู้เกี่ยวข้องสามารถพิมพ์ตารางเรียนเปลี่ยนแปลงระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนต้น 2557
ประกาศโดย   สุมล ไชยศรี โทร. 7441   วันที่ประกาศ   26 สิงหาคม 2557
 22.ประกาศแจ้งจบ1-57(ด่วนที่สุด)
นิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนต้น-57 ให้แจ้งความจำนงผ่าน WEB ทาง http://reg.tsu.ac.th/ ตั้งแต่วันที่ 11 ส.ค.57 ถึง 10 ต.ค.57
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   29 กรกฏาคม 2557
 23.ประกาศสภาวิชาการ เรื่องกำหนดปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4ปีและ5ปี คณะศึกษาศาสตร์(ด่วนที่สุด)
กำหนดปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรีภาคปกติ หลักสูตร4ปี และหลักสูตร5ปี คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่4 และชั้นปีที่5 ประจำปีการศึกษา 2557 (สำหรับนิสิตที่ออกไปปฎิบัติการสอนในสถานศึกษาในปีการศึกษา 2558) รายละเอียดคลิกจากหัวข้อ
ประกาศโดย   งานทะเบียน   วันที่ประกาศ   22 พฤษภาคม 2557
 24.ประกาศสภาวิชาการ เรื่องกำหนดปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตร5 ปี คณะศึกษาศาสตร์(ด่วนที่สุด)
กำหนดปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรีภาคปกติ หลักสูตร5ปี คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 (สำหรับนิสิตที่ออกไปปฎิบัติการสอนในสถานศึกษาในปีการศึกษา 2557) รายละเอียดคลิกจากหัวข้อ
ประกาศโดย   งานทะเบียน   วันที่ประกาศ   22 พฤษภาคม 2557
 25.ประกาศสภาวิชาการ เรื่องกำหนดปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์(ด่วนที่สุด)
กำหนดปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 รายละเอียดคลิกจากหัวข้อ
ประกาศโดย   งานทะเบียน   วันที่ประกาศ   22 พฤษภาคม 2557
 26.ประกาศลงทะเบียนฝึกสอน นิสิตภาคปกติหลักสูตร 5 ปี ปีการศึกษา 2557(ด่วนที่สุด)
กำหนดวันเวลาขั้นตอนการลงทะเบียนและการชำระเงินของนิสิตปริญญาตรีภาคปกติ หลักสูตร 5 ปี ที่ออกฝึกสอน ปีการศึกษา 2557 ยืนยันรายวิชา 26 พ.ค. - 1 มิ.ย.57 เพิ่ม/ถอน/เปลี่ยนกลุ่ม 2 - 15 มิ.ย.57 ชำระเงิน 16 - 23 มิ.ย.57
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   21 พฤษภาคม 2557
 27.สถิตินิสิต 2556(ด่วนที่สุด)
สถิตินิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษาศึกษา 2556
ประกาศโดย   งานทะเบียน   วันที่ประกาศ   18 กุมภาพันธ์ 2557
 28.สถิตินิสิต 2555(ด่วนที่สุด)
สถิตินิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2555 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2555.
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   28 มิถุนายน 2555
 29.สถิตินิสิต 2553(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   2 กรกฏาคม 2553
 30.สถิตินิสิต 2552(ด่วนที่สุด)
สถิตินิสิตเข้าใหม่ สถิตินิสิตปัจจุบัน ปีการศึกษา 2552 จำนวนบัณฑิตรับปริญญา ปี 2552
ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   13 กรกฏาคม 2552
 31.สถิตินิสิต 2554
สถิตินิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษาศึกษา 2554 (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ก.ค. 54)
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   29 มิถุนายน 2554
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและสถิตินิสิต