ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศ แจ้งนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาปีที่ 2(ด่วนที่สุด)
นิสิตที่ประสงค์จะลงทะเบียนวิชาวิทยานิพนธ์หรือวิชาการค้นคว้าอิสระ ให้ยืนยันรายวิชาเรียนก่อน ส่วนรายวิชาวิทยานิพนธ์หรือวิชาการค้นคว้าอิสระ ให้นิสิตกรอกในคำร้องขอลงทะเบียนฯ (นิสิตดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากhttp://www2.tsu.ac.th/grad/news/files/24072017.pdf) ผ่านตามขั้นตอนให้เรียบร้อย ส่งที่งานทะเบียนฯ ภายในกำหนดเวลาลงทะเบียน
ประกาศโดย   ทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   27 กรกฏาคม 2560
 2.รายชื่อและรหัสประจำตัวนิสิตใหม่ปี 2560 สงขลา(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   25 กรกฏาคม 2560
 3.รายชื่อและรหัสประจำตัวนิสิตใหม่ปี 2560 พัทลุง(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   โสภิน-074-673206   วันที่ประกาศ   25 กรกฏาคม 2560
 4.ประกาศ งานทะเบียนฯ วิทยาเขตสงขลา(ด่วนที่สุด)
ให้นิสิตชั้นปีที่ 2 - 4 ตรวจสอบรายวิชาสำหรับการลงทะเบียนในภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2560 ได้ตั้งแต่บัดนี้
ประกาศโดย   ภารกิจตารางเรียน   วันที่ประกาศ   18 กรกฏาคม 2560
 5.ประกาศรายชื่อผู้แจ้งความจำนงขอสำเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 (วิทยาเขตสงขลา)(ด่วนที่สุด)
ให้นิสิตที่แจ้งชื่อความจำนงขอสำเร็จการศึกษา ผ่านระบบแจ้งสำเร็จการศึกษาออนไลน์ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 ตรวจสอบชื่อ-สกุล สาขาวิชาให้ถูกต้อง (ถ้าไม่ถูกต้องให้ติดต่อที่งานทะเบียนฯ) และให้ดำเนินการขึ้นทะเบียนปริญญาและส่งรูปถ่าย
วันที่ 18-24 กรกฏาคม 2560
ประกาศโดย   งานทะเบียน-สงขลา   วันที่ประกาศ   5 กรกฏาคม 2560
 6.ประกาศรายชื่อผู้แจ้งความจำนงขอสำเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 (วิทยาเขตพัทลุง)(ด่วนที่สุด)
ให้นิสิตที่แจ้งชื่อความจำนงขอสำเร็จการศึกษา ผ่านระบบแจ้งสำเร็จการศึกษาออนไลน์ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 ตรวจสอบชื่อ-สกุล สาขาวิชาให้ถูกต้อง (ถ้าไม่ถูกต้องให้ติดต่อที่งานทะเบียนฯ) และให้ดำเนินการขึ้นทะเบียนปริญญาและส่งรูปถ่าย
วันที่ 18-24 กรกฏาคม 2560
ประกาศโดย   งานทะเบียน   วันที่ประกาศ   5 กรกฏาคม 2560
 7.ประกาศรายชื่อผู้แจ้งความจำนงขอสำเร็จการศึกษา 1/2560 (กศ.ม. การสอนวิทย์)(ด่วนที่สุด)
ให้นิสิตที่แจ้งชื่อความจำนงขอสำเร็จการศึกษา ผ่านระบบแจ้งสำเร็จการศึกษาออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2560 (กศ.ม. การสอนวิทย์) ตรวจสอบชื่อ-สกุล สาขาวิชาให้ถูกต้อง (ถ้าไม่ถูกต้องให้ติดต่อที่งานทะเบียนฯ) และให้ดำเนินการขึ้นทะเบียนปริญญาและส่งรูปถ่าย วันที่ 6-9 กันยายน 2560
ประกาศโดย   งานทะเบียน-สงขลา 074-317666   วันที่ประกาศ   29 มิถุนายน 2560
 8.ประกาศตารางสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนฤดูร้อน 2559 (วิทยาเขตสงขลา)(ด่วนที่สุด)
ผู้เกี่ยวข้องสามารถพิมพ์ตารางสอบและตารางคุมสอบได้ตั้งแตวันที่ 28 มิ.ย. - 31 ก.ค.60
ประกาศโดย   สุมล ไชยศรี โทร.7441   วันที่ประกาศ   23 มิถุนายน 2560
 9.ตารางสอบภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 พัทลุง ฉบับร่าง(ด่วนที่สุด)
อาจารย์ กรรมการคุมสอบสามารถตรวจสอบได้แล้วคะ หากมีการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข กรุณาติดต่อ 7173 ภายในวันที่ 28 มิ.ย.60
ประกาศโดย   ชนกานต์ เรืองแก้ว   วันที่ประกาศ   16 มิถุนายน 2560
 10.ประกาศตารางเรียนระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559(ด่วนที่สุด)
ผู้เกี่ยวข้องสามารถพิมพ์ตารางเรียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศโดย   สุมล ไชยศรี   วันที่ประกาศ   23 พฤษภาคม 2560
 11.ประกาศตารางเรียนระดับปริญญาตรี ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 (สงขลา)(ด่วนที่สุด)
ผู้เกี่ยวข้องสามารถพิมพ์ตารางเรียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศโดย   สุมล ไชยศรี   วันที่ประกาศ   23 พฤษภาคม 2560
 12.ประกาศวันรายงานตัวนิสิตเข้าใหม่ปี 2560 (วิทยาเขตพัทลุง)(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิต   วันที่ประกาศ   17 พฤษภาคม 2560
 13.ประกาศลงทะเบียน1-60(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   16 พฤษภาคม 2560
 14.ประกาศวันรายงานตัวนิสิตเข้าใหม่ปี 2560 (วิทยาเขตสงขลา)(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   8 พฤษภาคม 2560
 15.ประกาศแจ้งจบปี2560(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   8 พฤษภาคม 2560
 16.ประกาศแจ้งจบ กศ.ม.การสอนวิทย์ฯ ปี2560(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   8 พฤษภาคม 2560
 17.ประกาศแจ้งจบ กศ.บ.5 ปีฝึกสอนปี 2560(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   8 พฤษภาคม 2560
 18.ประกาศลงทะเบียนฤดูร้อน-59(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   4 พฤษภาคม 2560
 19.ประกาศลงทะเบียน1-60กศ.ม.การสอนวิทย์ฯ(เข้าก่อนปี60)(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   4 พฤษภาคม 2560
 20.ประกาศลงทะเบียน1-60กศ.บ.ฝึกสอน(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   4 พฤษภาคม 2560
 21.ประกาศเปลี่ยนแปลงปฎิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559(ด่วนที่สุด)
เนื่องจากมีประกาศวันหยุดราชการเพิ่มใหม่และยกเลิกวันหยุดราชการ 1 วัน
ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิต   วันที่ประกาศ   20 เมษายน 2560
 22.ประกาศผลการคัดเลือกวิชาโทของนิสิตภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   งานทะเบียน   วันที่ประกาศ   19 เมษายน 2560
 23.ประกาศตารางเรียนภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2559 วิทยาเขตพัทลุง(ด่วนที่สุด)
รายละเอียดคลิ๊กที่หัวเรื่อง
ประกาศโดย   นิรามัย 7172   วันที่ประกาศ   18 เมษายน 2560
 24.เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559(ด่วนที่สุด)
คลิกจากหัวข้อ
ประกาศโดย   งานทะเบียน   วันที่ประกาศ   18 มกราคม 2560
 25.เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559(ด่วนที่สุด)
คลิกจากหัวข้อ
ประกาศโดย   งานทะเบียน   วันที่ประกาศ   18 มกราคม 2560
 26.เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรกศ.ม.การสอนวิทยาศาสตร์ฯ ปีการศึกษา 2559(ด่วนที่สุด)
คลิกจากหัวข้อ
ประกาศโดย   งานทะเบียน   วันที่ประกาศ   18 มกราคม 2560
 27.กำหนดวันสอนชดเชยภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)(ด่วนที่สุด)
คลิกจากหัวข้อ
ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิต โทร 7443   วันที่ประกาศ   1 ธันวาคม 2559
 28.สถิตินิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2559(ด่วนที่สุด)
ส่วนงาน ผ่าย หน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดสถิตินิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2559 ได้แล้วค่ะ (มีจำนวน 15 Sheet รวมทั้งวิทยาเขตสงขลาและพัทลุง)
ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิต   วันที่ประกาศ   6 กันยายน 2559
 29.ประกาศแจ้งจบปี 2559 กศ.ม.การสอนวิทย์ฯ(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   10 กรกฏาคม 2559
 30.ประกาศแจ้งจบปี2559(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   2 มิถุนายน 2559
 31.สถิตินิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2558(ด่วนที่สุด)
อาจารย์ นิสิต บุคลากรและหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดสถิตินิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2558 ได้แล้วค่ะ (รายละเอียดคลิกจากหัวข้อ)
ประกาศโดย   งานทะเบียน   วันที่ประกาศ   11 กันยายน 2558
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและสถิตินิสิต