ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศตารางสอบ ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ฉบับร่าง พัทลุง(ด่วนที่สุด)
อาจารย์ กรรมการคุมสอบและผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน สามารถตรวจสอบความถูกต้องของตารางสอบ หากมีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหรือแก้ไข กรุณาติดต่อ 7173 ภายในวันที่ 18 เม.ย. 2560
ประกาศโดย   ชนกานต์ เรืองแก้ว   วันที่ประกาศ   28 มีนาคม 2560
 2.ประกาศคะแนนสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559(ด่วนที่สุด)
นิสิตสามารถดูคะแนนสอบกลางภาควิชา 0000141 พลวัฒสังคมโลกและสังคมไทย ได้ตั้งแต่บัดนี้
ประกาศโดย   ผู้ประสานวิชา 0000141   วันที่ประกาศ   28 มีนาคม 2560
 3.ประกาศร่างตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (วิทยาเขตสงขลา(ด่วนที่สุด)
ให้อาจารย์ผู้สอนตรวจเช็ครายวิชาที่จัดสอบ วันเวลาสอบและคุมสอบได้ตั้งวันที่ 18 มี.ค.- 20 เม.ย. 2560
ประกาศโดย   สุมล ไชยศรี โทร.7441   วันที่ประกาศ   18 มีนาคม 2560
 4.ประกาศรายชื่อผู้แจ้งความจำนงขอสำเร็จการศึกษา 2/2559 (วิทยาเขตพัทลุง)(ด่วนที่สุด)
ให้นิสิตที่แจ้งชื่อความจำนงขอสำเร็จการศึกษา ผ่านระบบแจ้งสำเร็จการศึกษาออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2/2559 (วิทยาเขตพัทลุง) ตรวจสอบชื่อ-สกุล สาขาวิชาให้ถูกต้อง (ถ้าไม่ถูกต้องให้ติดต่อที่งานทะเบียนฯ) และให้ดำเนินการขึ้นทะเบียนปริญญาและส่งรูปถ่าย วันที่ 1-8 เม.ย. 2560
ประกาศโดย   งานทะเบียน โทร 074-673206   วันที่ประกาศ   21 กุมภาพันธ์ 2560
 5.ประกาศรายชื่อผู้แจ้งความจำนงขอสำเร็จการศึกษา 2/2559 (วิทยาเขตสงขลา)(ด่วนที่สุด)
ให้นิสิตที่แจ้งชื่อความจำนงขอสำเร็จการศึกษา ผ่านระบบแจ้งสำเร็จการศึกษาออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2/2559 (วิทยาเขตสงขลา) ตรวจสอบชื่อ-สกุล สาขาวิชาให้ถูกต้อง (ถ้าไม่ถูกต้องให้ติดต่อที่งานทะเบียนฯ) และให้ดำเนินการขึ้นทะเบียนปริญญาและส่งรูปถ่าย วันที่ 1-8 เม.ย. 2560
ประกาศโดย   งานทะเบียน โทร 074-317666   วันที่ประกาศ   21 กุมภาพันธ์ 2560
 6.ประกาศเปลี่ยนแปลงตารางเรียนระดับบัณฑิตศึกษา2_59(ด่วนที่สุด)
ผู้เกี่ยวข้องสามาพิมพ์ตารางเปลี่ยนแปลงได้ตั้งแต่บัดนี้
ประกาศโดย   สุมล ไชยศรี โทร.7441   วันที่ประกาศ   23 มกราคม 2560
 7.ประกาศเปลี่ยนแปลงตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 วิทยาเขตพัทลุง(ด่วนที่สุด)
รายละเอียดคลิ๊กที่หัวเรื่อง
ประกาศโดย   นิรามัย 7172   วันที่ประกาศ   23 มกราคม 2560
 8.ประกาศเปลี่ยนแปลงตารางเรียนระดับปริญญาตรี 2_59(ด่วนที่สุด)
ผู้เกี่ยวข้องสามารถพิมพ์ตารางเรียนระดับปริญญาตรีได้ตั้งแต่บัดนี้
ประกาศโดย   สุมล ไชยศรี โทร.7441   วันที่ประกาศ   23 มกราคม 2560
 9.เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559(ด่วนที่สุด)
คลิกจากหัวข้อ
ประกาศโดย   งานทะเบียน   วันที่ประกาศ   18 มกราคม 2560
 10.เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559(ด่วนที่สุด)
คลิกจากหัวข้อ
ประกาศโดย   งานทะเบียน   วันที่ประกาศ   18 มกราคม 2560
 11.เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรกศ.ม.การสอนวิทยาศาสตร์ฯ ปีการศึกษา 2559(ด่วนที่สุด)
คลิกจากหัวข้อ
ประกาศโดย   งานทะเบียน   วันที่ประกาศ   18 มกราคม 2560
 12.การเลือกวิชาโทปี 2559(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   23 ธันวาคม 2559
 13.รายชื่อที่แจ้งจบ 2/59 กศ.บ.5 ปี(ด่วนที่สุด)
ให้นิสิตที่แจ้งชื่อคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2559 คณะศึกษาศาสตร์ กศ.บ. 5 ปี ตรวจสอบชื่อ-สกุล สาขาวิชาให้ถูกต้อง (ถ้าไม่ถูกต้องให้ติดต่อที่งานทะเบียนฯ) และให้ดำเนินการขึ้นทะเบียนปริญญาและส่งรูปถ่าย วันที่ 23-29 ม.ค.60
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   16 ธันวาคม 2559
 14.ประกาศตารางเรียนระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   สุมล ไชยศรี   วันที่ประกาศ   1 ธันวาคม 2559
 15.กำหนดวันสอนชดเชยภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)(ด่วนที่สุด)
คลิกจากหัวข้อ
ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิต โทร 7443   วันที่ประกาศ   1 ธันวาคม 2559
 16.ประกาศตารางเรียนระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตรฯ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   สุมล ไชยศรี   วันที่ประกาศ   1 ธันวาคม 2559
 17.ประกาศลงทะเบียน 2/59(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   22 พฤศจิกายน 2559
 18.ประกาศลงทะเบียน2/59 กศ.ม.การสอนวิทย์ฯ(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   23 กันยายน 2559
 19.ประกาศลงทะเบียน2/59 กศ.บ.5 ปีฝึกสอนปี 2559(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   23 กันยายน 2559
 20.สถิตินิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2559(ด่วนที่สุด)
ส่วนงาน ผ่าย หน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดสถิตินิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2559 ได้แล้วค่ะ (มีจำนวน 15 Sheet รวมทั้งวิทยาเขตสงขลาและพัทลุง)
ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิต   วันที่ประกาศ   6 กันยายน 2559
 21.ประกาศแจ้งจบปี 2559 กศ.ม.การสอนวิทย์ฯ(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   10 กรกฏาคม 2559
 22.ประกาศแจ้งจบปี2559(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   2 มิถุนายน 2559
 23.สถิตินิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2558(ด่วนที่สุด)
อาจารย์ นิสิต บุคลากรและหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดสถิตินิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2558 ได้แล้วค่ะ (รายละเอียดคลิกจากหัวข้อ)
ประกาศโดย   งานทะเบียน   วันที่ประกาศ   11 กันยายน 2558
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและสถิตินิสิต