ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.รายชื่อเพื่อตรวจสอบพันธะ ภาคเรียนที่ 1/57 วิทยาเขตพัทลุง(ด่วนที่สุด)
คณะ หน่วยงาน สามารถดาว์นโหลดรายชื่อเพื่อแจ้งผลการตรวจสอบพันธะได้แล้วค่ะ และนำส่งงานทะเบียนฯ ภายในวันที่ 29 ธ.ค. 57
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   11 ธันวาคม 2557
 2.รายชื่อเช็คพันธะจบภาคต้น/57(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   3 ธันวาคม 2557
 3.ประกาศลงทะเบียน2-57 ศษ 5 ปี (ที่จะออกฝึกสอนปี 2558)(ด่วนที่สุด)
กำหนดวันเวลาขั้นตอนการลงทะเบียน2-57 นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ 5 ปี (ที่จะออกฝึกสอน ปีการศึกษา 2558)
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   28 พฤศจิกายน 2557
 4.ประกาศแจ้งจบ2-57(ด่วนที่สุด)
นิสิตป.ตรีและระดับบัณฑิตศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา2-57 ให้แจ้งชื่อจบผ่าน WEB ทาง http://reg.tsu.ac.th/ โดยเลือกเมนูแจ้งสำเร็จการศึกษา ระหว่างวันที่ 12 ม.ค.58 - 12 มี.ค.58
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   28 พฤศจิกายน 2557
 5.ประกาศวันส่งค่าระดับขั้น 1-57(ด่วนที่สุด)
กำหนดวันส่งระดับขั้น วันสำเร็จการศึกษา วันอนุมัติปริญญาและวันรับเอกสารการสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2557
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   25 พฤศจิกายน 2557
 6.ประกาศลงทะเบียน2-57(ด่วนที่สุด)
กำหนดวัน เวลาขั้นตอนการลงทะเบียนและการชำระเงิน สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนปลาย/2557
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   25 พฤศจิกายน 2557
 7.ประกาศคำสั่ง ตารางสอบและตารางคุมสอบปลายภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2557 พัทลุง(ด่วนที่สุด)
ผู้เกี่ยวข้องสามารถดาวโหลดน์ตารางคุมสอบได้แล้วค่ะ
ประกาศโดย   ชนกานต์   วันที่ประกาศ   14 พฤศจิกายน 2557
 8.ประกาศตารางสอบและตารางคุมสอบ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 วิทยาเขตสงขลา(ด่วนที่สุด)
ผู้เกี่ยวข้องสามารถพิมพ์ตารางสอบและตารางคุมสอบได้ตั้งแต่บัดนี้
ประกาศโดย   สุมล ไชยศรี โทร. 7441   วันที่ประกาศ   13 พฤศจิกายน 2557
 9.ประกาศตารางเรียนสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ประจำภาคเรียนปลาย 2557 สงขลา(ด่วนที่สุด)
ผู้เกี่ยวข้องสามารถดูรายละเอียดได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศโดย   สุมล ไชยศรี โทร.7441   วันที่ประกาศ   13 พฤศจิกายน 2557
 10.ค่าประกันอุบัติเหตุ+ค่าประกันสุขภาพ(ด่วนที่สุด)
รายละเอียดคลิกจากหัวข้อ
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   12 พฤศจิกายน 2557
 11.ประกาศ คำสั่งตารางเรียนระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคสมทบ ภาคเรียนต้น 2557 วิทยาเขตสงขลา(ด่วนที่สุด)
ให้อาจารย์ผู้สอนและผู้เกี่ยวข้องสามารถพิมพ์คำสั่งตารางเรียนระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคสมทบ ประจำภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2557 วิทยาเขตสงขลา ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศโดย   นิศการ 7442   วันที่ประกาศ   27 ตุลาคม 2557
 12.รายชื่อนิสิตที่แจ้งความจำนงขอสำเร็จการศึกษา 1/57 (พัทลุง)(ด่วนที่สุด)
ให้นิสิตที่แจ้งความจำนงขอสำเร็จการศึกษา พิมพ์เอกสารการแจ้งจบ คำร้องขอขึ้นทะเบียนปริญญา และคำร้องขอ Trancript แล้วนำไปชำระเงินที่งานการเงิน พร้อมนำส่งเอกสารและรูปถ่ายที่งานทะเบียน ในวันที่ 17-21 พ.ย. 57
ประกาศโดย   งานทะเบียนพัทลุง 074-673206   วันที่ประกาศ   14 ตุลาคม 2557
 13.รายชื่อนิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคต้น-57 (สงขลา)(ด่วนที่สุด)
ให้นิสิตตรวจสอบชื่อ - สกุล วิชาเอก หากไม่ถูกต้องให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทะเบียนฯ เพื่อแก้ไข
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   13 ตุลาคม 2557
 14.ประกาศแจ้งจบ2-57 นิสิต กศ.ม.การสอนวิทย์ฯ คณิตฯ คอมฯ(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   9 ตุลาคม 2557
 15.ประกาศแจ้งจบ2-57 นิสิต กศ.บ.5 ปีที่ออกฝึกสอนปีการศึกษา 2557(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   9 ตุลาคม 2557
 16.ประกาศลงทะเบียน2-57 กศ.ม.การสอนวิทย์ คณิตฯ(ด่วนที่สุด)
กำหนดวัน เวลา ขั้นตอนการลงทะเบียนและการชำระเงิน กศ.ม.การสอนวิทย์ฯคณิตฯและคอมฯ ภาคปลาย/2557 (ลงทะเบียน 20-26 ต.ค.57 เพิ่ม-ถอน 27 ต.ค. - 9 พ.ย.57 ชำระเงิน 10-17 พ.ย.57)
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   3 ตุลาคม 2557
 17.ประกาศเปลี่ยนแปลงตารางเรียนในภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2557 วิทยาเขตพัทลุง(ด่วนที่สุด)
อาจารย์บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถพิมพ์ประกาศเปลี่ยนแปลงตารางเรียนในภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2557
ประกาศโดย   นิรามัย 7172   วันที่ประกาศ   1 กันยายน 2557
 18.สถิตินิสิต2557(ด่วนที่สุด)
อาจารย์ นิสิต บุคลากรและหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดสถิตินิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2557 ได้แล้วค่ะ
ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   27 สิงหาคม 2557
 19.ประกาศตารางเรียนระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนต้น 2557(ด่วนที่สุด)
ผู้เกี่ยวข้องสามารถพิมพ์ตารางเรียนเปลี่ยนแปลงระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนต้น 2557
ประกาศโดย   สุมล ไชยศรี โทร. 7441   วันที่ประกาศ   26 สิงหาคม 2557
 20.ประกาศแจ้งจบ1-57(ด่วนที่สุด)
นิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนต้น-57 ให้แจ้งความจำนงผ่าน WEB ทาง http://reg.tsu.ac.th/ ตั้งแต่วันที่ 11 ส.ค.57 ถึง 10 ต.ค.57
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   29 กรกฏาคม 2557
 21.ประกาศลงทะเบียน1-57(ด่วนที่สุด)
กำหนดวันเวลาขั้นตอนการลงทะเบียนและการชำระเงินสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนต้น/2557
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   26 พฤษภาคม 2557
 22.ประกาศสภาวิชาการ เรื่องกำหนดปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4ปีและ5ปี คณะศึกษาศาสตร์(ด่วนที่สุด)
กำหนดปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรีภาคปกติ หลักสูตร4ปี และหลักสูตร5ปี คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่4 และชั้นปีที่5 ประจำปีการศึกษา 2557 (สำหรับนิสิตที่ออกไปปฎิบัติการสอนในสถานศึกษาในปีการศึกษา 2558) รายละเอียดคลิกจากหัวข้อ
ประกาศโดย   งานทะเบียน   วันที่ประกาศ   22 พฤษภาคม 2557
 23.ประกาศสภาวิชาการ เรื่องกำหนดปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตร5 ปี คณะศึกษาศาสตร์(ด่วนที่สุด)
กำหนดปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรีภาคปกติ หลักสูตร5ปี คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 (สำหรับนิสิตที่ออกไปปฎิบัติการสอนในสถานศึกษาในปีการศึกษา 2557) รายละเอียดคลิกจากหัวข้อ
ประกาศโดย   งานทะเบียน   วันที่ประกาศ   22 พฤษภาคม 2557
 24.ประกาศสภาวิชาการ เรื่องกำหนดปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์(ด่วนที่สุด)
กำหนดปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 รายละเอียดคลิกจากหัวข้อ
ประกาศโดย   งานทะเบียน   วันที่ประกาศ   22 พฤษภาคม 2557
 25.ประกาศลงทะเบียนฝึกสอน นิสิตภาคปกติหลักสูตร 5 ปี ปีการศึกษา 2557(ด่วนที่สุด)
กำหนดวันเวลาขั้นตอนการลงทะเบียนและการชำระเงินของนิสิตปริญญาตรีภาคปกติ หลักสูตร 5 ปี ที่ออกฝึกสอน ปีการศึกษา 2557 ยืนยันรายวิชา 26 พ.ค. - 1 มิ.ย.57 เพิ่ม/ถอน/เปลี่ยนกลุ่ม 2 - 15 มิ.ย.57 ชำระเงิน 16 - 23 มิ.ย.57
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   21 พฤษภาคม 2557
 26.สถิตินิสิต 2556(ด่วนที่สุด)
สถิตินิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษาศึกษา 2556
ประกาศโดย   งานทะเบียน   วันที่ประกาศ   18 กุมภาพันธ์ 2557
 27.ประกาศปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 (ระดับปริญญาตรี)(ด่วนที่สุด)
ผู้เกี่ยวข้องสามารถพิมพ์ปฏิทินการศึกษ ประจำปีการศึกษา 2557 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศโดย   งานทะเบียน   วันที่ประกาศ   12 ธันวาคม 2556
 28.ประกาศปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 (ระดับบัณฑิตศึกษา)(ด่วนที่สุด)
ผู้เกี่ยวข้องสามารถพิมพ์ปฏิทินการศึกษ ประจำปีการศึกษา 2557 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศโดย   งานทะเบียน   วันที่ประกาศ   12 ธันวาคม 2556
 29.สถิตินิสิต 2555(ด่วนที่สุด)
สถิตินิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2555 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2555.
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   28 มิถุนายน 2555
 30.สถิตินิสิต 2553(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   2 กรกฏาคม 2553
 31.สถิตินิสิต 2552(ด่วนที่สุด)
สถิตินิสิตเข้าใหม่ สถิตินิสิตปัจจุบัน ปีการศึกษา 2552 จำนวนบัณฑิตรับปริญญา ปี 2552
ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   13 กรกฏาคม 2552
 32.สถิตินิสิต 2554
สถิตินิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษาศึกษา 2554 (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ก.ค. 54)
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   29 มิถุนายน 2554
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและสถิตินิสิต