ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.คำสั่งเปลี่ยนแปลงตารางเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2559 (สงขลา)(ด่วนที่สุด)
ผู้เกี่ยวข้องสามารถพิมพ์ได้ตั้งแต่บัดนี้
ประกาศโดย   สุมล ไชยศรี โทร.7441   วันที่ประกาศ   23 สิงหาคม 2559
 2.คำสั่งเปลี่ยนแปลงตารางเรียนระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1/2559 (สงขลา)(ด่วนที่สุด)
ผู้เกี่ยวข้องสามารถพิมพ์ได้ตั้งแต่บัดนี้
ประกาศโดย   สุมล ไชยศรี โทร. 7441   วันที่ประกาศ   23 สิงหาคม 2559
 3.รายชื่อนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (วิทยาเขตพัทลุง) (Update)(ด่วนที่สุด)
หน่วยงาน และส่วนงานวิชาการ สามารถดาวน์โหลดรายชื่อนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ได้แล้วค่ะ (ฟอนด์ในการจัดพิมพ์ ควรเป็น TH SarabunPSK) จำนวน 59 หน้า
ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิต074-673206   วันที่ประกาศ   23 สิงหาคม 2559
 4.นิสิตใหม่รหัส 591 (วิทยาเขตสงขลา) รับบัตรประจำตัวนิสิต(ด่วนที่สุด)
ให้หัวหน้าห้องแต่ละสาขาวิชา รวบรวมระเบียนประวัติของเพื่อนทุกคนในสาขา แล้วนำมาแลกบัตรประจำตัวนิสิต ได้ที่งานทะเบียนฯ ตั้งแต่วันที่ 22 - 31 สิงหาคม (งานทะเบียนฯจะให้บัตรกับหัวหน้าห้องที่รวบรวมระเบียนประวัติมาเท่านั้นและจะไม่แจกบัตรให้นิสิตเป็นรายบุคคลนะครับ)
ประกาศโดย   อุกกฤช-งานทะเบียนสงขลา   วันที่ประกาศ   22 สิงหาคม 2559
 5.ประกาศ คณะกรรมการบริหารกิจกรรมนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ฝ่ายกิจการนิสิต(ด่วนที่สุด)
ผู้เกี่ยวข้องสามารถพิมพ์ได้ตั้งแต่บัดนี้
ประกาศโดย   นิชนันท์ โทร.094-8029735   วันที่ประกาศ   19 สิงหาคม 2559
 6.ประกาศเปลี่ยนแปลงตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 วิทยาเขตพัทลุง(ด่วนที่สุด)
รายละเอียดคลิกที่หัวเรื่อง
ประกาศโดย   นิรามัย 7172   วันที่ประกาศ   18 สิงหาคม 2559
 7.ประกาศรายชื่อผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558(ด่วนที่สุด)
นิสิตที่แจ้งความจำนงขอสำเร็จการศึกษาในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 แต่ไม่สำเร็จการศึกษา สามารถคลิกดูรายชื่อได้ และหากประสงค์จะขอสำเร็จการศึกษาใหม่ในภาคเรียนที่ 1/2559 ให้แจ้งชื่อขอจบออนไลน์ใหม่ตามประกาศวันและเวลาในระบบทะเบียนค่ะ
ประกาศโดย   โสภิน (074-673206)   วันที่ประกาศ   16 สิงหาคม 2559
 8.รายชื่อนิสิตที่แจ้งคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาแต่ไม่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนฤดูร้อน 3/58 วิทยาเขตสงขลา(ด่วนที่สุด)
รายชื่อนิสิต(ระดับปริญญาตรี)ที่แจ้งคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 แต่ไม่สำเร็จการศึกษาเนื่องจาก เรียนไม่ครบตามโครงสร้างหลักสูตร, เกรดเฉลี่ยไม่ถึง 2.00, ได้ค่าระดับขั้น I IP E หรือ F
คลิกจากหัวข้อ
ประกาศโดย   อุกกฤช-งานทะเบียนสงขลา   วันที่ประกาศ   16 สิงหาคม 2559
 9.สถิตินิสิตวิทยาเขตพัทลุง ประจำปีการศึกษา 2559(ด่วนที่สุด)
ส่วนงานวิชาการ ฝ่าย หน่วยงาน ที่ต้องการข้อมูลสถิตินิสิตวิทยาเขตพัทลุง ประจำปีการศึกษา 2559 สามารถดาว์นโหลดได้แล้วค่ะ
ประกาศโดย   โสภิน (074-673206)   วันที่ประกาศ   15 สิงหาคม 2559
 10.รายชื่อและจำนวนนิสิตเข้าใหม่ปี 59 (สงขลา) ข้อมูล ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2559(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   6 สิงหาคม 2559
 11.สถิตินิสิตเข้าใหม่ปี 2559 (สงขลา)(ด่วนที่สุด)
คลี๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   28 กรกฏาคม 2559
 12.ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   ปัทมา โทร.3105   วันที่ประกาศ   28 กรกฏาคม 2559
 13.ประกาศตารางเรียนระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (สงขลา)(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กขากหัวข้อ
ประกาศโดย   สุมล ไชยศรี โทร. 7441   วันที่ประกาศ   27 กรกฏาคม 2559
 14.ประกาศส่งเกรด 3/58(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   25 กรกฏาคม 2559
 15.ประกาศรายชื่อผู้แจ้งความจำนงขอสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนฤดูร้อน/58 (สงขลา)(ด่วนที่สุด)
ให้นิสิตที่แจ้งชื่อคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา 3/58 ที่ได้แจ้งสำเร็จการศึกษาในระบบไว้แล้ว ตรวจสอบชื่อ - สกุล สาขาวิชา หากไม่ถูกต้องให้ติดต่อกลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิต วิทยาเขตสงขลา โทร.074 443872 และให้ดำเนินการขึ้นทะเบียนปริญญา และส่งรูปถ่ายระหว่างวันที่ 21-24 กรกฎาคม 2559
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   14 กรกฏาคม 2559
 16.ประกาศแจ้งจบปี 2559 กศ.ม.การสอนวิทย์ฯ(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   10 กรกฏาคม 2559
 17.รายชื่อแจ้งจบ1/2559 กศ.ม.การสอนวิทย์ฯคณิตฯ(ด่วนที่สุด)
ให้นิสิต กศ.ม.การสอนวิทย์ฯ คณิตฯ ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา 1/59 ที่ได้แจ้งสำเร็จการศึกษาในระบบไว้แล้ว ตรวจสอบชื่อ - สกุล สาขาวิชา หากไม่ถูกต้องให้ติดต่อกลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิต วิทยาเขตสงขลา โทร.074 443872 และให้ดำเนินการขึ้นทะเบียนปริญญา ส่งรูปถ่ายระหว่างวันที่ 1-5 กันยายน 2559
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   29 มิถุนายน 2559
 18.ประกาศแจ้งจบปี2559(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   2 มิถุนายน 2559
 19.ประกาศลงทะเบียน1/59(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   19 พฤษภาคม 2559
 20.ประกาศลงทะเบียน1/59 กศ.ม.การสอนวิทย์ฯ (ยกเว้นนิสิตที่เข้าปี 2559)(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   4 พฤษภาคม 2559
 21.ประกาศวันรายงานตัวนิสิตเข้าใหม่ 2559 (สงขลา(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   4 พฤษภาคม 2559
 22.ประกาศลงทะเบียนนิสิต กศ.บ.5 ปีฝึกสอน ในภาคเรียนต้น/2559(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   3 พฤษภาคม 2559
 23.ประกาศลงทะเบียน3/58(ด่วนที่สุด)
กำหนดวันลงทะเบียนและชำระเงิน3/58 ดังนี้ ยืนยันวิชาเรียนวันที่ 6-12 มิ.ย.59 เพิ่ม-ถอน-เปลี่ยนกลุ่มวันที่ 13-19 มิ.ย.59 พิมพ์ใบแจ้งหนี้และชำระเงินที่ธนาคาร วันที่ 20-27 มิ.ย.59
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   9 เมษายน 2559
 24.ประกาศผลการเลือกวิชาโท นิสิตปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558(ด่วนที่สุด)
รายชื่อนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เลือกวิชาโท
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   4 เมษายน 2559
 25.สถิตินิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2558(ด่วนที่สุด)
อาจารย์ นิสิต บุคลากรและหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดสถิตินิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2558 ได้แล้วค่ะ (รายละเอียดคลิกจากหัวข้อ)
ประกาศโดย   งานทะเบียน   วันที่ประกาศ   11 กันยายน 2558
 26.ประกาศแจ้งจบปี2558(ด่วนที่สุด)
ประกาศแจ้งจบภาคเรียนต้น/2558 ภาคเรียนปลาย/2558 และภาคเรียนฤดูร้อน/2558
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   2 มิถุนายน 2558
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและสถิตินิสิต