ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศเปลี่ยนแปลงตารางเรียนระดับบัณฑิตศึกษา2_59(ด่วนที่สุด)
ผู้เกี่ยวข้องสามาพิมพ์ตารางเปลี่ยนแปลงได้ตั้งแต่บัดนี้
ประกาศโดย   สุมล ไชยศรี โทร.7441   วันที่ประกาศ   23 มกราคม 2560
 2.ประกาศเปลี่ยนแปลงตารางเรียนระดับปริญญาตรี 2_59(ด่วนที่สุด)
ผู้เกี่ยวข้องสามารถพิมพ์ตารางเรียนระดับปริญญาตรีได้ตั้งแต่บัดนี้
ประกาศโดย   สุมล ไชยศรี โทร.7441   วันที่ประกาศ   23 มกราคม 2560
 3.ประกาศเปลี่ยนแปลงตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 วิทยาเขตพัทลุง(ด่วนที่สุด)
รายละเอียดคลิ๊กที่หัวเรื่อง
ประกาศโดย   นิรามัย 7172   วันที่ประกาศ   23 มกราคม 2560
 4.ประกาศให้นิสิตแจ้งชื่อลงทะเบียนเรียนวิชาศึกษาทั่วไป ในภาคเรียนฤดูร้อนปีการศึกษา 2559 วิทยาเขตพัทลุง(ด่วนที่สุด)
ประกาศให้นิสิต รหัส 55 - 59 ที่ตกค้างลงทะเบียนเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต รายวิชาดังนี้ ( 0000111, 0000121, 0000122, 0000141, 0000142, 0000151, 0000152, 0000162, 0000221, 0000146) มาแจ้งชื่อลงทะเบียนเรียน ในภารเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 ได้ตั้งแต่วันที่ 23 - 27 มกราคม 2559
ประกาศโดย   นิรามัย 7172   วันที่ประกาศ   21 มกราคม 2560
 5.เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559(ด่วนที่สุด)
คลิกจากหัวข้อ
ประกาศโดย   งานทะเบียน   วันที่ประกาศ   18 มกราคม 2560
 6.เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559(ด่วนที่สุด)
คลิกจากหัวข้อ
ประกาศโดย   งานทะเบียน   วันที่ประกาศ   18 มกราคม 2560
 7.เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรกศ.ม.การสอนวิทยาศาสตร์ฯ ปีการศึกษา 2559(ด่วนที่สุด)
คลิกจากหัวข้อ
ประกาศโดย   งานทะเบียน   วันที่ประกาศ   18 มกราคม 2560
 8.ประกาศรายชื่อนิสิตที่แจ้งสำเร็จการศึกษา แต่ไม่สำเร็จการศึกษา 1/2559 (วิทยาเขตพัทลุง)(ด่วนที่สุด)
รายชื่อนิสิตที่แจ้งคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 แต่ไม่สำเร็จการศึกษาเนื่องจาก เรียนไม่ครบตามโครงสร้างหลักสูตร, เกรดเฉลี่ยไม่ถึง 2.00, ได้ค่าระดับขั้น I IP E หรือ F
คลิกจากหัวข้อ
ประกาศโดย   งานทะเบียน (วิทยาเขตพัทลุง)   วันที่ประกาศ   17 มกราคม 2560
 9.รายชื่อนิสิตที่แจ้งคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาแต่ไม่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/59 วิทยาเขตสงขลา(ด่วนที่สุด)
รายชื่อนิสิตที่แจ้งคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 แต่ไม่สำเร็จการศึกษาเนื่องจาก เรียนไม่ครบตามโครงสร้างหลักสูตร, เกรดเฉลี่ยไม่ถึง 2.00, ได้ค่าระดับขั้น I IP E หรือ F
คลิกจากหัวข้อ
ประกาศโดย   อุกกฤช-ทะเบียนสงขลา   วันที่ประกาศ   16 มกราคม 2560
 10.การเลือกวิชาโทปี 2559(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   23 ธันวาคม 2559
 11.รายชื่อที่แจ้งจบ 2/59 กศ.บ.5 ปี(ด่วนที่สุด)
ให้นิสิตที่แจ้งชื่อคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2559 คณะศึกษาศาสตร์ กศ.บ. 5 ปี ตรวจสอบชื่อ-สกุล สาขาวิชาให้ถูกต้อง (ถ้าไม่ถูกต้องให้ติดต่อที่งานทะเบียนฯ) และให้ดำเนินการขึ้นทะเบียนปริญญาและส่งรูปถ่าย วันที่ 23-29 ม.ค.60
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   16 ธันวาคม 2559
 12.ประกาศตารางเรียนระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   สุมล ไชยศรี   วันที่ประกาศ   1 ธันวาคม 2559
 13.กำหนดวันสอนชดเชยภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)(ด่วนที่สุด)
คลิกจากหัวข้อ
ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิต โทร 7443   วันที่ประกาศ   1 ธันวาคม 2559
 14.ประกาศตารางเรียนระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตรฯ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   สุมล ไชยศรี   วันที่ประกาศ   1 ธันวาคม 2559
 15.ประกาศคำสั่งตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 วิทยาเขตพัทลุง(ด่วนที่สุด)
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องสามารารถตรวจสอบตารางเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ได้คะ
ประกาศโดย   นิรามัย 7172   วันที่ประกาศ   24 พฤศจิกายน 2559
 16.ประกาศส่งเกรด1/59(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   22 พฤศจิกายน 2559
 17.ประกาศลงทะเบียน 2/59(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   22 พฤศจิกายน 2559
 18.ประกาศลงทะเบียน2/59 กศ.ม.การสอนวิทย์ฯ(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   23 กันยายน 2559
 19.ประกาศลงทะเบียน2/59 กศ.บ.5 ปีฝึกสอนปี 2559(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   23 กันยายน 2559
 20.ประกาศแจ้งจบกศ.บ.5ปีฝึกสอนปี59(ด่วนที่สุด)
ให้นิสิตกศ.บ.5 ปี ที่ออกฝึกสอนปี2559 แจ้งชื่อสำเร็จการศึกษาตั้งแต่วันที่ 25 ต.ค.59 ถึงวันที่ 23 พ.ย.59 และส่งรูปถ่ายวันที่ 23-29 ม.ค.60
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   22 กันยายน 2559
 21.สถิตินิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2559(ด่วนที่สุด)
ส่วนงาน ผ่าย หน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดสถิตินิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2559 ได้แล้วค่ะ (มีจำนวน 15 Sheet รวมทั้งวิทยาเขตสงขลาและพัทลุง)
ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิต   วันที่ประกาศ   6 กันยายน 2559
 22.คำสั่งเปลี่ยนแปลงตารางเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2559 (สงขลา)(ด่วนที่สุด)
ผู้เกี่ยวข้องสามารถพิมพ์ได้ตั้งแต่บัดนี้
ประกาศโดย   สุมล ไชยศรี โทร.7441   วันที่ประกาศ   23 สิงหาคม 2559
 23.คำสั่งเปลี่ยนแปลงตารางเรียนระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1/2559 (สงขลา)(ด่วนที่สุด)
ผู้เกี่ยวข้องสามารถพิมพ์ได้ตั้งแต่บัดนี้
ประกาศโดย   สุมล ไชยศรี โทร. 7441   วันที่ประกาศ   23 สิงหาคม 2559
 24.ประกาศแจ้งจบปี 2559 กศ.ม.การสอนวิทย์ฯ(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   10 กรกฏาคม 2559
 25.ประกาศแจ้งจบปี2559(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   2 มิถุนายน 2559
 26.สถิตินิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2558(ด่วนที่สุด)
อาจารย์ นิสิต บุคลากรและหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดสถิตินิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2558 ได้แล้วค่ะ (รายละเอียดคลิกจากหัวข้อ)
ประกาศโดย   งานทะเบียน   วันที่ประกาศ   11 กันยายน 2558
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและสถิตินิสิต