ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศรายชื่อผู้ที่แจ้งความจำนงขอสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2560
(คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี)
(ด่วนที่สุด)
ให้นิสิตที่แจ้งชื่อความจำนงขอสำเร็จการศึกษา ผ่านระบบแจ้งสำเร็จการศึกษาออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2/2560 ตรวจสอบชื่อ-สกุล สาขาวิชาให้ถูกต้อง (หากไม่ถูกต้องให้ติดต่อที่งานทะเบียนฯ) และให้ดำเนินการขึ้นทะเบียนปริญญาและส่งรูปถ่าย
วันที่ 15-20 มกราคม 2561
ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิต-สงขลา   วันที่ประกาศ   23 พฤศจิกายน 2560
 2.ประกาศรายชื่อผู้ที่แจ้งความจำนงขอสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2560
(กศ.ม.การสอนวิทย์)
(ด่วนที่สุด)
ให้นิสิตที่แจ้งชื่อความจำนงขอสำเร็จการศึกษา ผ่านระบบแจ้งสำเร็จการศึกษาออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2/2560 ตรวจสอบชื่อ-สกุล สาขาวิชาให้ถูกต้อง (หากไม่ถูกต้องให้ติดต่อที่งานทะเบียนฯ) และให้ดำเนินการขึ้นทะเบียนปริญญาและส่งรูปถ่าย
วันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิต-สงขลา   วันที่ประกาศ   23 พฤศจิกายน 2560
 3.ประกาศตารางเรียนระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (สงขลา)(ด่วนที่สุด)
ผู้เกี่ยวข้องสามารถพิมพ์ตารางเรียนได้ตั้งแต่บัดนี้
ประกาศโดย   สมุล ไชยศรี โทร.7441   วันที่ประกาศ   23 พฤศจิกายน 2560
 4.ประกาศตารางเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (สงขลา)(ด่วนที่สุด)
ผู้เกี่ยวข้องสามารถพิมพ์ตารางเรียนได้ตั้งแต่าบัดนี้
ประกาศโดย   สุมล ไชยศรี โทร.7441   วันที่ประกาศ   23 พฤศจิกายน 2560
 5.ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดวันสอบ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560(ด่วนที่สุด)
รายละเอียดคลิกที่หัวเรื่อง
ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิต   วันที่ประกาศ   22 พฤศจิกายน 2560
 6.ประกาศ คำสั่ง ตารางสอบ ตารางคุมสอบปลายภาคประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ฉบับสมบูรณ์(ด่วนที่สุด)
รายละเอียดคลิกที่หัวเรื่อง
ประกาศโดย   ชนกานต์ เรืองแก้ว   วันที่ประกาศ   22 พฤศจิกายน 2560
 7.ประกาศคำสั่งตารางเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วิทยาเขตพัทลุง(ด่วนที่สุด)
รายละเอียดคลิ๊กที่หัวเรื่อง
ประกาศโดย   นิรามัย 7172   วันที่ประกาศ   14 พฤศจิกายน 2560
 8.ประกาศตารางสอบและตารางคุมสอบ ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2560 (สงขลา)(ด่วนที่สุด)
ให้อาจารย์ผู้สอนและกรรมการคุมสอบพิมพ์ตารางสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นไป
ประกาศโดย   สุมล ไชยศรี โทร. 7441   วันที่ประกาศ   1 พฤศจิกายน 2560
 9.ประกาศลงทะเบียน2/60 ปฏิทินAEC(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   11 ตุลาคม 2560
 10.ประกาศให้นิสิตระดับปริญญาตรีที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2560
(ด่วนที่สุด)
ตรวจสอบกิจกรรมตามหลักสูตรพัฒนานิสิต (นอกชั้นเรียน)ได้ที่เว็บไซต์ https://sdc.tsu.ac.th/sdc/main/default.aspx กรณีนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามโครงสร้างหลักสูตรฯ ให้นิสิตติดต่อ กลุ่มภารกิจหลักสูตรพัฒนานิสิต (นอกชั้นเรียน) ฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาเขตสงขลา
ประกาศโดย   ฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาเขตสงขลา   วันที่ประกาศ   25 กันยายน 2560
 11.ประกาศรายชื่อผู้ที่แจ้งความจำนงขอสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (วิทยาเขตพัทลุง)(ด่วนที่สุด)
ให้นิสิตที่แจ้งชื่อความจำนงขอสำเร็จการศึกษา ผ่านระบบแจ้งสำเร็จการศึกษาออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2560 ตรวจสอบชื่อ-สกุล สาขาวิชาให้ถูกต้อง (หากไม่ถูกต้องให้ติดต่อที่งานทะเบียนฯ) และให้ดำเนินการขึ้นทะเบียนปริญญาและส่งรูปถ่าย
วันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2560
ประกาศโดย   โสภิน 074-673206   วันที่ประกาศ   19 กันยายน 2560
 12.สถิตินิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2560(ด่วนที่สุด)
อาจารย์ นิสิต บุคลากรและหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดสถิตินิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2560 ได้แล้วค่ะ (รายละเอียดคลิกจากหัวข้อ)
ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิต   วันที่ประกาศ   7 กันยายน 2560
 13.ประกาศลงทะเบียน2-60กศ.บ.ฝึกสอน(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   31 สิงหาคม 2560
 14.ประกาศลงทะเบียน2-60กศ.ม.การสอนวิทย์(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   31 สิงหาคม 2560
 15.ประกาศเปลี่ยนแปลงตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560(ด่วนที่สุด)
รายละเอียดคลิ๊กที่หัวเรื่อง
ประกาศโดย   นิรามัย 7172   วันที่ประกาศ   23 สิงหาคม 2560
 16.รายชื่อนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560 (วิทยาเขตพัทลุง)(ด่วนที่สุด)
ส่วนงานวิชาการ และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลด รายชื่อนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560 จากลิงค์ชื่อค่ะ
ประกาศโดย   โสภิน งานทะเบียน (074-673206)   วันที่ประกาศ   21 สิงหาคม 2560
 17.รายชื่อนิสิตที่แจ้งคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาแต่ไม่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 3/59 วิทยาเขตพัทลุง(ด่วนที่สุด)
รายชื่อนิสิตที่แจ้งคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2559 แต่ไม่สำเร็จการศึกษาเนื่องจากเรียนไม่ครบตามโครงสร้างหลักสูตร, เกรดเฉลี่ยไม่ถึง 2.00, ได้ค่าระดับขั้น I IP E หรือ F
คลิกจากหัวข้อ
ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิต   วันที่ประกาศ   16 สิงหาคม 2560
 18.ประกาศตารางเรียนระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (สงขลา)(ด่วนที่สุด)
ผู้เกี่ยวข้องสามารถพิมพ์ตารางเรียนหลังจากแก้ไขและเปลี่ยนตารางเรียนได้ตั้งแต่บัดนี้
ประกาศโดย   สุมล ไชยศรี โทร.7441   วันที่ประกาศ   11 สิงหาคม 2560
 19.ประกาศตารางเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (สงขลา)(ด่วนที่สุด)
ผู้เกี่ยวข้องสามารถพิมพ์ตารางเรียนหลังจากแก้ไขและเปลี่ยนตารางเรียนได้ตั้งแต่บัดนี้
ประกาศโดย   สุมล ไชยศรี โทร.7441   วันที่ประกาศ   11 สิงหาคม 2560
 20.ประกาศตารางเรียนระดับบัณฑิตศึกษาสาขาการสอนวิทย์ฯ (ฝึกสอน)ประจำภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2560(ด่วนที่สุด)
ผู้เกี่ยวข้องสามารถพิมพ์ตารางเรียนได้ตั้งแต่บัดนี้
ประกาศโดย   สุมล ไชยศรี โทร.7441   วันที่ประกาศ   2 สิงหาคม 2560
 21.ประกาศลงทะเบียน1-60(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   16 พฤษภาคม 2560
 22.ประกาศแจ้งจบปี2560(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   8 พฤษภาคม 2560
 23.ประกาศแจ้งจบ กศ.ม.การสอนวิทย์ฯ ปี2560(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   8 พฤษภาคม 2560
 24.ประกาศแจ้งจบ กศ.บ.5 ปีฝึกสอนปี 2560(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   8 พฤษภาคม 2560
 25.ประกาศลงทะเบียน1-60กศ.บ.ฝึกสอน(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   4 พฤษภาคม 2560
 26.ประกาศลงทะเบียน1-60กศ.ม.การสอนวิทย์ฯ(เข้าก่อนปี60)(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   4 พฤษภาคม 2560
 27.สถิตินิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2558(ด่วนที่สุด)
อาจารย์ นิสิต บุคลากรและหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดสถิตินิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2558 ได้แล้วค่ะ (รายละเอียดคลิกจากหัวข้อ)
ประกาศโดย   งานทะเบียน   วันที่ประกาศ   11 กันยายน 2558
 28.ประกาศตารางเรียนคณะศึกษาศาสตร์(ฝึกสอน)ประจำภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2560
ผู้เกี่ยวข้องสามารถพิมพ์ตารางเรียนได้ตั้งแต่บัดนี้
ประกาศโดย   สุมล ไชยศรี โทร.7441   วันที่ประกาศ   2 สิงหาคม 2560
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและสถิตินิสิต