การรับโอนรายวิชา การเทียบโอนรายวิชา และการเทียบประสบการณ์
(ระดับบัณฑิตศึกษา)
 

      นิสิตหลักสูตประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรปริญญาโท หรือหลักสูตรปริญญาบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือหลักสูตรปริญญาเอก อาจเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อขอรับโอนรายวิชา เทียบโอนรายวิชา หรือเทียบประสบการณ์ โดยรายวิชานั้นต้องเป็นรายวิชาที่เรียนมาแล้วไม่เกิน 5 ปี และต้องมีระดับขั้นไม่ต่ำกว่า B หรือ 3.00

การรับโอนรายวิชา

มหาวิทยาลัยอาจรับโอนรายวิชาได้ ดังนี้
1. เป็นรายวิชาที่นิสิตได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาของสถาบันอื่นตามความเห็นชอบของสภาวิชาการ
2. มีเนื้อหาสาระเหมาะสมกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร หัวหน้าภาควิชา คณะกรรมการประจำส่วนงานและได้รับอนุมัติจากสภาวิชาการ

การเทียบโอนรายวิชา

      การเทียบโอนรายวิชาต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร หัวหน้าภาควิชา คณะกรรมการประจำส่วนงาน และได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนงานวิชาการที่รายวิชานั้นสังกัด และแจ้งผลการเทียบโอนให้สภาวิชาการทราบ ทั้งนี้ไม่นำผลการเรียนรายวิชาที่รับโอนจากสถาบันเดิมมาคำนวณค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสม

การเทียบประสบการณ์

1. ประสบการณ์ที่นำมาเทียบต้องเป็นประสบการณ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี
2. การเทียบรายวิชากับประสบการณ์ต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร หัวหน้าภาควิชา และคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการที่รายวิชานั้นสังกัด โดยได้รับอนุมัติจากสภาวิชาการ
3. จำนวนหน่วยกิตรวมที่ได้รับจากการเทียบประสบการณ์ต้องไม่เกินร้อยละ 25 ของหน่วยกิตรวมตามโครงสร้างหลักสูตร
      การยื่นคำร้องขอเทียบประสบการณ์ให้ดำเนินการภายในภาคเรียนแแรกของการรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต และไม่นำรายวิชาที่เทียบประสบการณ์มาคำนวณค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมรวม

*** ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2555 หมวดที่ 4 ข้อ 20
 
   
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและสถิตินิสิต