การรับโอนรายวิชา การเทียบโอนรายวิชา และการเทียบประสบการณ์
(ระดับปริญญาตรี)
 

การรับโอนรายวิชา

มหาวิทยาลัยอาจรับโอนรายวิชาได้ ดังนี้
1. รายวิชาที่รับโอนต้องเป็นรายวิชาที่นิสิตได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาของสถาบันอื่นที่มีวิทยฐานะเทียบเท่ากับมหาวิทยาลัยทักษิณ มาแล้วไม่เกิน 5 ปี
2. รายวิชาที่รับโอนต้องไม่ปรากฎอยู่ในหลักสูตรหนึ่งหลักสูตรใดของมหาวิทยาลัยทักษิณ
3. รายวิชาที่รับโอนต้องมีเนื้อหาสาระเหมาะสมกับการศึกษาระดับปริญญาตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ภาควิชา คณะกรรมการประจำส่วนงานและได้รับอนุมัติจากสภาวิชาการ

การเทียบโอนรายวิชา

1. ต้องเป็นรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาที่ขอเทียบ และต้องมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่าระดับขั้น C หรือคะแนน 2.00
2. กรณีนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งได้พ้นสภาพนิสิตแต่ได้กลับเข้ามาเรียนใหม่รายวิชาที่นำมาเทียบต้องลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่เกิน 5 ปี
3. จำนวนหน่วยกิตรายวิชาที่มีการเทียบโอนต้องไม่เกินร้อยละ 40 ของจำนวนหน่วยกิตตามโครงสร้างหลักสูตรที่เข้าศึกษา และต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในมหาวิทยาลัยทักษิณ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหน่วยกิตทั้งหลักสูตร
4. การเทียบโอนรายวิชาต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ และได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนงานวิชาการที่รายวิชานั้นสังกัด และให้หัวหน้าส่วนงานวิชาการแจ้งผลการเทียบโอนให้สภาวิชาการทราบ ทั้งนี้ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในภาคการเรียนแรก
5. ไม่นำผลการเรียนรายวิชาที่รับโอนจากสถาบันเดิมมาคำนวณค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสม

การเทียบประสบการณ์

1. ประสบการณ์ที่นำมาเทียบต้องเป็นประสบการณ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี
2. การเทียบรายวิชากับประสบการณ์ต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร หัวหน้าภาควิชา และคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการที่รายวิชานั้นสังกัด โดยได้รับอนุมัติจากสภาวิชาการ
3. จำนวนหน่วยกิตรวมที่ได้รับจากการเทียบประสบการณ์ต้องไม่เกินร้อยละ 25 ของหน่วยกิตรวมตามโครงสร้างหลักสูตร
 
*** ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2555 หมวดที่ 7 ข้อ 28, 31, 32
   
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและสถิตินิสิต