การรับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น


1. มหาวิทยาลัยอาจรับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มีวิทยฐานะเทียบเท่ากับมหาวิทยาลัยทักษิณได้
2. การรับโอนนิสิตนักศึกษา ต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการที่นิสิตนักศึกษาขอโอนเข้าเรียน และต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี โดยยึดหลักเกณฑ์ดังนี้
     2.1 ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
          2.1.1 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าที่มหาวิทยาลัยรับรองเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี หรือ
          2.1.2 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่มหาวิทยาลัยรับรองเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี ตามหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
          2.1.3 มหาวิทยาลัยอาจอนุญาตให้ผู้มีประสบการณ์สูงแต่ไม่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี โดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ
          2.1.4 เป็นผู้มีความประพฤติดี
     2.2 ต้องลงทะเบียนเรียนในสถาบันการศึกษาเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคเรียน
     2.3 มีรายวิชาที่สามารถเทียบโอนกับรายวิชาของมหาวิทยาลัยทักษิณไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 60 หน่วยกิต และค่าระดับขั้นเฉลี่ยของรายวิชาเหล่านี้ต้องไม่ต่ำกว่า 2.50
3. การสมัครขอโอนย้ายให้ยื่นคำร้องอย่างน้อย 2 เดือนก่อนวันกำหนดลงทะเบียนเรียนของภาคเรียนที่จะโอนเข้าศึกษา
4. ระยะเวลาการศึกษาให้นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาเดิม และต้องศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณอย่างน้อย 2 ภาคเรียน

 *** ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2555 หมวดที่ 7 ข้อ 29
   
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและสถิตินิสิต