การเปลี่ยนวิชาเอกและวิชาโท 

ระดับปริญญาตรี

1. นิสิตหลักสูตรปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) หรือหลักสูตรที่ได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตจะเปลี่ยนวิชาเอกไม่ได้
2. นิสิตหลักสูตรปริญญาตรี (4ปี) หรือหลักสูตรปริญญาตรี (5ปี) และไม่เคยได้รับอนุมัติให้ย้ายสังกัดส่วนงานวิชาการมาก่อน อาจขอเปลี่ยนวิชาเอกและวิชาโทได้อย่างละหนึ่งครั้ง โดยดำเนินการ ดังนี้
      2.1 ผ่านความเห็นชอบของประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
      2.2 ผ่านหัวหน้าภาควิชา
      2.3 ได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าส่วนงานวิชาการที่นิสิตสังกัด
      2.4 หัวหน้าส่วนงานวิชาการแจ้งให้กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตทราบ
3. นิสิตที่ได้รับการอนุมัติต้องชำระเงินค่าธรรมเนียม ตามระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ
4. ตรวจสอบคุณสมบัติทางด้านวิชาเรียนในการย้ายคณะ คลิกที่นี่

*** ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2555 หมวดที่ 7 ข้อ 27

ระดับบัณฑิตศึกษา

1. นิสิตที่เข้าศึกษาวิชาเอกหรือสาขาวิชาใด ถ้ามีความประสงค์จะเปลี่ยนวิชาเอกหรือสาขาวิชาที่ศึกษา ให้กระทำโดยการสอบคัดเลือกใหม่
2. ระยะเวลาการศึกษาของนิสิตที่เปลี่ยนวิชาเอกหรือสาขาวิชา ให้นับตั้งแต่เริ่มต้นเข้าศึกษาในวิชาเอกหรือสาขาวิชาใหม่
3. กรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็นอย่างยิ่ง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร หัวหน้าภาควิชา และหัวหน้าส่วนงานที่หลักสูตรสังกัด อาจอนุมัติให้นิสิตเปลี่ยนแผนการศึกษาและแจ้งให้นายทะเบียนทราบ

*** ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2555 หมวดที่ 4 ข้อ 21
 
   
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและสถิตินิสิต