การย้ายสังกัดส่วนงานวิชาการ  


1. นิสิตที่จะย้ายสังกัดส่วนงานวิชาการ ต้องเป็นนิสิตที่ศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรี (4ปี) หรือหลักสูตรปริญญาตรี (5ปี) โดยมีคุณสมบัติดังนี้
     1.1 ได้ลงทะเบียนเรียนในสังกัดเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคเรียน และมีจำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า
            30 หน่วยกิต
     1.2 ไม่เคยได้รับอนุมัติให้ย้ายสังกัดมาก่อน
     1.3 ต้องมีระยะเวลาการศึกษาในสังกัดใหม่ ไม่น้อยกว่า 2 ปีการศึกษาหรือ 4 ภาคเรียนปกติ
     1.4 ไม่เคยถูกลงโทษตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยวินัยนิสิต
2. การดำเนินการเกี่ยวกับการย้ายสังกัด มีดังนี้
     2.1 นิสิตยื่นคำร้องขอย้ายสังกัดส่วนงานวิชาการที่สำนักงานส่วนงานวิชาการ
     2.2 ผ่านการอนุมัติจากหัวหน้าส่วนงานวิชาการ
     2.3 ส่วนงานวิชาการจะแจ้งผลการย้ายสังกัดให้นิสิตและกลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตทราบ
     2.4 นิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ย้ายสังกัด ชำระเงินค่าธรรมเนียมตามระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ
     2.5 ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนการลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่นิสิตขอย้ายสังกัด
3. นิสิตที่ขอย้ายสังกัด จะต้องลงทะเบียนเรียนในส่วนงานวิชาการที่เข้ามาอย่างน้อย 2 ภาคเรียนก่อนสำเร็จการศึกษา
4. นิสิตที่ย้ายสังกัดส่วนงานวิชาการต้องโอนรายวิชาและจำนวนหน่วยกิตทั้งหมดที่เคยได้เรียนมา จะโอนเพียงบางรายวิชาไม่ได้

*** ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2555 หมวดที่ 7 ข้อ 26
 
   
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและสถิตินิสิต