การเปลี่ยนประเภทนิสิต 

ระดับปริญญาตรี

1. นิสิตภาคปกติจะเปลี่ยนประเภทเป็นภาคสมทบ หรือนิสิตภาคสมทบจะเปลี่ยนประเภทเป็นภาคปกติ
    โดย ผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนงานวิชาการที่นิสิตสังกัด และ ผ่านการอนุมัติจากอธิการบด
2. นิสิตที่เปลี่ยนประเภทจะต้องลงทะเบียนเรียนในประเภทที่เปลี่ยนเข้ามาอย่างน้อย 1 ภาคเรียนก่อนสำเร็จ
     การศึกษา
3. ในกรณีที่นิสิตที่เปลี่ยนประเภทต้องการโอนจำนวนหน่วยกิตในประเภทเดิม ต้องโอนจำนวนหน่วยกิต
     ทั้งหมดที่ได้เคยเรียนมา จะโอนเป็นบางรายวิชาไม่ได้


*** ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2555 หมวดที่ 6 ข้อ 25

ระดับบัณฑิตศึกษา

     นิสิตภาคปกติจะเปลี่ยนประเภทเป็นภาคสมทบ หรือนิสิตภาคสมทบจะเปลี่ยนประเภทเป็นภาคปกติ
จะต้องผ่านการอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร หัวหน้าภาควิชา และหัวหน้าส่วนงาน และแจ้งให้นายทะเบียนทราบ รวมทั้งชำระเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ในอัตราตามประเภทของนิสิตภายหลังจากได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนประเภทนิสิตแล้ว

*** ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2555 หมวดที่ 4 ข้อ 19
 
   
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและสถิตินิสิต