การเรียนซ้ำหรือเรียนแทน 

ระดับปริญญาตรี

1. รายวิชาที่ได้ระดับขั้นไม่ต่ำกว่า D นิสิตจะลงทะเบียนเรียนซ้ำอีกได้ต่อเมื่อ ได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนงานวิชาการที่รายวิชานั้นสังกัด
2. รายวิชาที่ได้ระดับขั้น F นิสิตจะลงทะเบียนเรียนซ้ำหรือจะเลือกเรียนรายวิชาอื่นในระดับชั้นปีและหมวดวิชาเดียวกันแทนได้ ให้ดำเนินการดังนี้
     2.1 ผ่านความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา
     2.3 ผ่านความเห็นประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
     2.4 ผ่านความเห็นชอบของหัวหน้าภาควิชา
     2.5 ผ่านการอนุมัติจากหัวหน้าของส่วนงานที่หลักสูตรสังกัด ก่อนการลงทะเบียนเรียน
3. กรณีที่นิสิตย้ายสังกัดส่วนงานวิชาการหรือเปลี่ยนสาขาวิชา วิชาเอกหรือวิชาโท และได้ระดับขั้น F
ให้ดำเนินการดังนี้

     3.1 กรณีรายวิชาที่ได้ระดับขั้น F เป็นรายวิชาบังคับของสาขาเดิม
             นิสิตต้องเรียนซ้ำหรือเลือกเรียนวิชาเอกเลือกในสาชาวิชาใหม่แทน

     3.2 กรณีรายวิชาที่ได้ระดับขั้น F เป็นรายวิชาบังคับของวิชาเอกเดิม
             นิสิตต้องเรียนซ้ำหรือเลือกเรียนวิชาเอกเลือกในสาชาวิชาใหม่แทน

     3.3 กรณีรายวิชาที่ได้ระดับขั้น F เป็นรายวิชาของวิชาโทเดิม
             นิสิตต้องเรียนซ้ำหรือเลือกเรียนรายวิชาโทเลือกในวิชาโทใหม่แทน
  การเลือกรายวิชาเรียนแทน ดำเนินการดังนี้

               1. ผ่านความเห็นประธานกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
               2. ผ่านความเห็นหัวหน้าภาควิชาของวิชาเอกใหม่หรือวิชาโทใหม่
               3. ผ่านการอนุมัติจากหัวหน้าส่วนงานวิชาการที่วิชาเอกหรือวิชาโทใหม่สังกัด

*** ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2555 หมวดที่ 5 ข้อ 20

ระดับบัณฑิตศึกษา

รายวิชาที่นิสิตได้รับค่าระดับขั้นต่ำกว่า C
นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนซ้ำ หรือเลือกเรียนรายวิชาอื่นในระดับชั้นปีและหมวดวิชาเดียวกัน โดย
     2.1 ผ่านความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
     2.3 ผ่านความเห็นประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
     2.4 ผ่านความเห็นชอบของหัวหน้าภาควิชา
     2.5 ผ่านการอนุมัติจากหัวหน้าของส่วนงานที่หลักสูตรสังกัด ก่อนการลงทะเบียนเรียน

*** ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2555 หมวดที่ 6 ข้อ 39
 
   
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและสถิตินิสิต