ประกาศสภามหาวิทยาลัยทักษิณ
เรื่อง การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 

 
     อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
           สำหรับระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต และบัณฑิตศึกษา
   
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและสถิตินิสิต