ประกาศสภามหาวิทยาลัยทักษิณ
เรื่อง ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บค่าบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 

 
     อัตราค่าบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน ระดับปริญญาตรี 
     อัตราค่าบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา 
             >> อัตราค่าบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา 
             >> อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษา พ.ศ. 2548
                       สำหรับหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา 
             >> อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษา
                       สำหรับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา 
             >> อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษา
                       สำหรับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน
   
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและสถิตินิสิต