ปฏิทินการศึกษา  
ระดับปริญญาตรี
  ปีการศึกษา 2559
      ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559
      คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตร 5ปี (ที่จะออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาปีการศึกษา 2559)
  ปีการศึกษา 2558
      ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558
      คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตร 5ปี (ที่จะออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาปีการศึกษา 2558)
      คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตร 4ปี และ5ปี (ที่จะออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาปีการศึกษา 2559)
  ปีการศึกษา 2557
      ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557
          แก้ไขเพิ่มเติม : เปลี่ยนแปลงวันเปิดภาคเรียน และสอนชดเชยเพิ่มเติม
          แก้ไขเพิ่มเติม : เปลี่ยนแปลงกำหนดวันไหว้ครู และเปลี่ยนแปลงวันสอนชดเชยเพิ่มเติม
      คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตร 5ปี (ที่จะออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาปีการศึกษา 2557)
         (แก้ไขแล้วตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญครั้งที่1/2558) 
      คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตร 4ปี และ5ปี (ที่จะออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาปีการศึกษา 2558)
          แก้ไขเพิ่มเติม : เปลี่ยนแปลงวันเปิดภาคเรียน และสอนชดเชยเพิ่มเติม
          แก้ไขเพิ่มเติม : เปลี่ยนแปลงกำหนดวันไหว้ครู และเปลี่ยนแปลงวันสอนชดเชยเพิ่มเติม
 
ระดับบัณฑิตศึกษา
  ปีการศึกษา 2559
      ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559
      คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
ปีการศึกษา 2559 (รุ่นก่อนปีการศึกษา 2559)
  ปีการศึกษา 2558
      ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558
      คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
ปีการศึกษา 2558
  ปีการศึกษา 2557
      ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557
          แก้ไขเพิ่มเติม : เปลี่ยนแปลงวันเปิดภาคเรียน และสอนชดเชยเพิ่มเติม
          แก้ไขเพิ่มเติม : เปลี่ยนแปลงกำหนดวันไหว้ครู และเปลี่ยนแปลงวันสอนชดเชยเพิ่มเติม
      คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
ปีการศึกษา 2557
(แก้ไขแล้วตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญครั้งที่1/2558)
   
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและสถิตินิสิต